DZIAŁANIA ANTYTERRORYSTYCZNE
SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
NA POLSKICH OBSZARACH MORSKICH
I W PORTACH

Marcin Kośka
Warszawa 2021

 

Od marca 2021 roku, jest dostępna w sprzedaży kolejna książka wydana przez Towarzystwo Wiedzy Obronnej.

Cena książki wynosi 45 złotych.

Ceny zawiera podatek VAT oraz koszty wysyłki.

Wszyscy zainteresowani kupnem wydawnictwa mogą je zamówić już teraz. Osoby prywatne i instytucje które chcą zakupić wydawnictwo są proszone
o dokonanie wpłaty na konto TWO:

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005
z podaniem w treści przelewu – „DZIAŁANIA ANTYTERRORYSTYCZNE
SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
NA POLSKICH OBSZARACH MORSKICH
I W PORTACH
” i danych kontaktowych.

Aby otrzymać fakturę prosimy o przysłanie zamówienia na email: towwdzob@op.pl z podaniem danych do faktury i terminu płatności.

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Krzysztof Kubiak

dr hab. Piotr Płonka

 

Redakcja:

dr Zbigniew Moszumański

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym

1.1. System antyterrorystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

1.2. Organizacja działań antyterrorystycznych na morzu

1.2.1. Zapobieganie

1.2.2. Przygotowanie

1.2.3. Reagowanie

1.2.4. Odbudowa

1.3. Straż Graniczna

1.3.1. Informacje ogólne

1.3.2. Przeciwstawianie terroryzmowi na morzu

1.3.3. Współpraca z innymi elementami

1.4. Siły Zbrojne RP w operacji antyterrorystycznej – niedoskonałości

1.4.1. Obszar legislacyjny

1.4.2. Obszar planistyczny

1.4.3. Obszar organizacyjny

1.4.4. Obszar operacyjny

1.5. Funkcjonowanie formacji ochraniających granice morskie
w Stanach Zjednoczonych Ameryki

1.5.1. Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych

1.5.2. Amerykańskie siły zbrojne

1.6. Wnioski

2. Charakterystyka zagrożeń w związku z użyciem obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego

2.1. Środowisko działania terrorystów

2.2. Obiekty, które mogą stać się celem zamachu

2.3. Sposoby prowadzenia ataków terrorystycznych i ich skutki

2.3.1. Analiza przeprowadzonych zamachów na statki i porty

2.3.2. Prognoza zamachów na statki i porty – etapy, skutki, ocena ryzyka, sytuacje

planistyczne

2.4. Wnioski

3. Pożądane zdolności do przeciwstawienia się terrorystom

3.1. Niezbędne zdolności do przeciwstawienia się zagrożeniom w zakresie dowodzenia, rozpoznania, rażenia, manewru, ochrony, podtrzymania działań

3.1.1. Etap I – wytypowanie koszyka zdolności

3.1.2. Etap II – weryfikacja koszyka zdolności przez ekspertów

3.2. Zdolności Straży Granicznej w zakresie dowodzenia, rozpoznania, rażenia, manewru, ochrony, podtrzymania działań

3.3. Zdolności Sił Zbrojnych RP do samodzielnego działania w zakresie dowodzenia, rozpoznania, rażenia, manewru, ochrony, podtrzymania działań

3.4. Wnioski

4. Koncepcja użycia Sił Zbrojnych RP

4.1. Ogólne założenia koncepcji

4.2. Misja, cele, zadania

4.3. Obszar operacyjny

4.3.1. Odpowiedzialność za prowadzenie działań

4.3.2. Zakończenie działań

4.4. Obszar planistyczny

4.4.1. Międzyresortowy zespół do spraw planowania użycia Sił Zbrojnych RP

4.4.2. Procedury na wypadek zagrożeń w trakcie prowadzenia operacji antyterrorystycznej

4.5. Obszar organizacyjny

4.5.1. Współdziałanie w kontekście zasadniczych aktów prawnych

4.5.2. Współdziałanie Sił Zbrojnych RP z Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Straży Granicznej

4.5.3. Gotowość do działania

4.5.4. Doskonalenie form użycia

4.5.5. System informatyczny

4.5.6. Wykorzystanie tłumaczy

4.6. Obszar legislacyjny

4.6.1. Zdolności Sił Zbrojnych RP do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym na polskich obszarach morskich i w portach

4.6.2. Współdziałanie organów w świetle ustawy i rozporządzenia – wariant pierwszy

4.6.3. Współdziałanie organów w świetle ustawy i rozporządzenia – wariant drugi

4.6.4. Współdziałanie Sił Zbrojnych RP z Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Strażą Graniczną

4.6.5. Odpowiedzialność za prowadzenie działań

4.6.6. Zakończenie działań

4.6.7. Nieścisłości w ustawie i rozporządzeniu

4.6.8. Nieścisłości w instrukcji

4.7. Kierunki zmian

Zakończenie

 

Przygotowania Obronne Społeczeństwa Polskiego. Wybrane aspekty

Urszula Staśkiewicz
Warszawa 2020

 

Od listopada 2020 roku, jest dostępna w sprzedaży kolejna książka wydana przez Towarzystwo Wiedzy Obronnej.

Cena książki wynosi 45 złotych.

Ceny zawiera podatek VAT oraz koszty wysyłki.

Wszyscy zainteresowani kupnem wydawnictwa mogą je zamówić już teraz. Osoby prywatne i instytucje które chcą zakupić wydawnictwo są proszone
o dokonanie wpłaty na konto TWO:

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005
z podaniem w treści przelewu – „CYWILNE SŁUŻBY SPECJALNE”
i danych kontaktowych.

Aby otrzymać fakturę prosimy o przysłanie zamówienia na email: towwdzob@op.pl z podaniem danych do faktury i terminu płatności.

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler

dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

 

Redakcja merytoryczna:

dr Zbigniew Moszumański

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Sytuacja problemowa

2. Podstawy teoretyczne i normatywne obronności

2.1. Wybrane aspekty teorii obronności państwa

2.1.1. Podstawowe terminy z zakresu obronności

2.1.2. Obronność jako dyscyplina naukowa

2.2. Strategie bezpieczeństwa Polski w latach 1989–2017

2.2.1. Budowa samodzielności strategicznej Polski

2.2.2. Samodzielność strategiczna Polski na przełomie XX i XXI wieku

2.2.3. System obronny Polski w XXI wieku w świetle dokumentów strategicznych

2.3. Przygotowania obronne w Polsce

2.3.1. Przygotowania obronne państwa – istota, dziedziny, zakres i zasady

2.3.2. Przygotowania obronne w Polsce – regulacje prawne

2.3.3. Przygotowania obronne w administracji publicznej

3. Doświadczenia i stan obecny przygotowań obronnych społeczeństwa polskiego

3.1. Przygotowania obronne społeczeństwa polskiego w latach 1918–1939

3.1.1. Tło historyczne

3.1.2. Przygotowania obronne społeczeństwa – zarys teoretyczny

3.1.2.1. Ustalenia terminologiczne

3.1.2.2. Siła narodowa

3.1.2.3. Edukacja obronna

3.1.3. Praktyka przygotowań obronnych społeczeństwa polskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego

3.1.3.1. Zarys problematyki

3.1.3.2. Regulacje prawne

3.1.3.3. Inicjatywy społeczne – Fundusz Obrony Narodowej

3.1.3.4. Kształcenie obronne

3.1.3.5. Przygotowanie psychologiczne społeczeństwa

3.2. Edukacja obronna w Polsce w latach 1944–1989

3.2.1. Wyjaśnienia terminologiczne

3.2.2. Rozwój szkolnictwa w Polsce Ludowej

3.2.3. Formy edukacji obronnej w okresie PRL

3.2.3.1. Szkoła

3.2.3.2. Organizacje

3.2.3.3. Harcerstwo

3.2.3.4. Hufce przysposobienia wojskowego

3.2.3.5. Kształcenie obronne oficerów rezerwy

3.2.3.6. Edukacja obronna poprzez media i kulturę

3.2.4. Reformy systemu edukacji obronnej w okresie PRL

3.3. Przygotowanie obronne polskiej młodzieży współcześnie

3.3.1. Ustalenia terminologiczne

3.3.2. Edukacja obronna w latach 90.

3.3.3. Edukacja obronna w Polsce na początku XXI wieku

4. Organizacje pozarządowe w systemie obronnym państwa 161

4.1. Organizacje pozarządowe – potencjał i możliwości 161

4.2. Organizacje pozarządowe w SOP – przegląd dotychczasowych badań naukowych

4.3. Wykorzystanie organizacji pozarządowych w systemach obronnych państw europejskich

5. Rozwiązania zwiększające poziom przygotowania obronnego społeczeństwa polskiego

5.1. Geneza i cel przygotowań obronnych społeczeństwa

5.2. Model przygotowań obronnych społeczeństwa

5.3. Zmienne wpływające na poziom przygotowań obronnych społeczeństwa polskiego

5.3.1. Powszechny obowiązek służby wojskowej

5.3.2. Edukacja młodzieży

5.3.3. Tworzenie i usprawnianie OCK

5.3.4. Przygotowanie gospodarstw domowych

5.3.5. Przygotowanie organizacji pozarządowych

5.3.6. Przygotowanie ośrodków kultury i ośrodków kultu religijnego

5.4. Przygotowania obronne społeczeństwa polskiego w opinii ekspertów

Zakończenie

 

Realizacja Interesów Grup Społecznych

i Interesów Narodowych w dziedzinie Bezpieczeństwa Narodowego RP

Monika Nowikowska
Izabela Stańczuk

Warszawa 2020

 

Od października 2020 roku, jest dostępna w sprzedaży kolejna książka wydana przez Towarzystwo Wiedzy Obronnej.

Cena książki wynosi 45 złotych.

Ceny zawiera podatek VAT oraz koszty wysyłki.

Wszyscy zainteresowani kupnem wydawnictwa mogą je zamówić już teraz. Osoby prywatne i instytucje które chcą zakupić wydawnictwo są proszone o dokonanie wpłaty na konto TWO:

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005
z podaniem w treści przelewu – „Użycie siły wojskowej w czasie pokoju
oraz danych kontaktowych.

Aby otrzymać fakturę prosimy o przysłanie zamówienia na email: towwdzob@op.pl z podaniem danych do faktury i terminu płatności.

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler, ASzWoj

dr Malwina Ewa Kołodziejczak, ASzWoj

 

Redakcja merytoryczna:

dr Zbigniew Moszumański

 

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

1. Interesy a bezpieczeństwo

1.1. Pojęcie „interesu”

1.2. Zabezpieczenie praw jednostki a bezpieczeństwo

1.3. Państwo jako dobro wspólne

2. Interesy jednostki

2.1. Pojęcie „interes indywidualny”

2.2. Wybrane interesy jednostki w świetle Konstytucji RP

2.2.1. Autonomia jednostki

2.2.2. Dostęp do informacji

2.2.3. Tajemnica komunikowania się

2.2.4. Wolność słowa

2.3. Interesy jednostki w rodzinie

3. Grupy interesu

3.1. Grupy interesu – pojęcie i funkcje

3.2. Klasyfikacja grup interesów

3.3. Grupa interesu a grupa nacisku i interesariusze

3.4. Grupa interesu a partia polityczna

3.5. Udział grup interesu w publicznych procesach decyzyjnych

3.6. Problemy pozytywnego lub negatywnego postrzegania grup interesów

4. Interesy narodowe w dziedzinie bezpieczeństwa państwa

4.1. Pojęcie „interesy narodowe”

4.2. Pojęcie interesów narodowych w świetle artykułu 5 Konstytucji RP

4.3. Współzależność interesów narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa na przykładzie Polski i Stanów Zjednoczonych

4.4. Istotny interes bezpieczeństwa państwa oraz podstawowy interes bezpieczeństwa państwa w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych

4.4.1. Pojęcie „istotny interes bezpieczeństwa państwa” w świetle art. 4 pkt 5 Prawa zamówień publicznych

4.4.2. Pojęcie „podstawowy interes bezpieczeństwa państwa” w świetle art. 4 pkt 5b Prawa zamówień publicznych

 

Cywilne Służby Specjalne

Patryk Dobrzycki,
Warszawa 2020

 

Od 16 marca 2020 roku, jest dostępna w sprzedaży kolejna książka wydana przez Towarzystwo Wiedzy Obronnej.

Cena książki wynosi 45 złotych.

Ceny zawiera podatek VAT oraz koszty wysyłki.

Wszyscy zainteresowani kupnem wydawnictwa mogą je zamówić już teraz. Osoby prywatne i instytucje które chcą zakupić wydawnictwo są proszone
o dokonanie wpłaty na konto TWO:

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005
z podaniem w treści przelewu – „CYWILNE SŁUŻBY SPECJALNE”
i danych kontaktowych.

Aby otrzymać fakturę prosimy o przysłanie zamówienia na email: towwdzob@op.pl z podaniem danych do faktury i terminu płatności.

 

Recenzenci:

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, prof. WSPol w Szczytnie

dr hab. Sławomir Zalewski, prof. SWPW w Płocku

Redakcja naukowa:

prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler

Redakcja merytoryczna:

dr Zbigniew Moszumański

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Teorie i doktryny w zakresie roli i organizacji służb specjalnych w państwie

1.1. Uwagi ogólne

1.2. Geneza służb specjalnych

1.3. Służby specjalne – konceptualizacja pojęcia

1.4. Służby specjalne jako służby kontrwywiadowcze  i wywiadowcze

1.5. Cywilne służby specjalne PRL

1.6. Wnioski

2. Geneza i obecny zakres kompetencyjny oraz formy działania cywilnych służb specjalnych w Polsce

2.1. Uwagi ogólne

2.2. Transformacja cywilnych służb specjalnych RP w latach 1989–2017

2.3. Zakres kompetencyjny oraz formy działania cywilnych służb wywiadowczych

2.4. Zakres kompetencyjny oraz formy działania cywilnych służb kontrwywiadowczych

2.5. Zakres kompetencyjny oraz formy działania innych cywilnych instytucji mających status służby specjalnej

2.6. Czynności operacyjno-rozpoznawcze jako podstawowa forma działania cywilnych służb specjalnych

2.7. Wnioski

3. Istota demokratycznego nadzoru i kontroli nad cywilnymi służbami specjalnymi RP

3.1. Uwagi ogólne

3.2. Istota oraz pojęcia kontroli, nadzoru oraz koordynacji

3.3. Kontrola parlamentarna

3.4. Nadzór władzy wykonawczej

3.5. Kontrola sądowa

3.6. Kontrola społeczna

3.7. Postulaty zmian

3.8. Wnioski

4. Cywilne służby specjalne w wybranych państwach demokratycznych

4.1. Uwagi ogólne 183

4.2. Wielka Brytania 184

4.3. Republika Federalna Niemiec 195

4.4. Czechy 209

4.5. Wnioski 216

5. Koncepcja kompetencyjno-organizacyjna cywilnych służb specjalnych RP

5.1. Założenia do koncepcji kompetencyjno-organizacyjnej cywilnych służb specjalnych RP

5.2. Misja, cele, zadania i funkcje cywilnych służb specjalnych

5.3. Model organizacyjny cywilnych służb specjalnych

5.3.1. Wariant zachowawczy

5.3.2. Wariant zmodernizowany

5.3.3. Wariant innowacyjny

5.4. Koncepcja wdrożenia modelu optymalnego cywilnych służb specjalnych RP

5.5. Wnioski

Zakończenie

Użycie siły wojskowej w czasie pokoju

przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

Adam Tokarczyk
Warszawa 2020

 

Od 20 marca 2020 roku, jest dostępna w sprzedaży kolejna książka wydana przez Towarzystwo Wiedzy Obronnej.

Cena książki wynosi 35 złotych, plus 5 złotych.

Ceny zawiera podatek VAT oraz koszty wysyłki.

Wszyscy zainteresowani kupnem wydawnictwa mogą je zamówić już teraz. Osoby prywatne i instytucje które chcą zakupić wydawnictwo są proszone o dokonanie wpłaty na konto TWO:

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005
z podaniem w treści przelewu – „Użycie siły wojskowej w czasie pokoju
oraz danych kontaktowych.

Aby otrzymać fakturę prosimy o przysłanie zamówienia na email: towwdzob@op.pl z podaniem danych do faktury i terminu płatności.

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler, ASzWoj

dr Malwina Ewa Kołodziejczak, ASzWoj

 

Redakcja merytoryczna:

dr Zbigniew Moszumański

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Konstytucyjne wzorce użycia siły przez organy władzy publicznej

2. Użycie siły wojskowej w przestrzeni powietrznej

2.1. Reagowanie w przestrzeni powietrznej

2.2. Ochrona granicy powietrznej

2.3. Zwalczanie bezpilotowych statków powietrznych

3. Użycie siły wojskowej w ochronie żeglugi i portów morskich

4. Wsparcie Straży Granicznej

5. Wsparcie Policj

6. Działania antyterrorystyczne

7. Uprawnienia Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych

7.1. Żandarmeria Wojskowa

7.2. Wojskowe organy porządkowe

8. Uprawnienia Sił Zbrojnych RP w stanach nadzwyczajnych

8.1. Stan wojenny

8.2. Stan wyjątkowy

8.3. Stan klęski żywiołowej

9. Użycie Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych

Zakończenie

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

ul. Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa

Biuro jest czynne we wtorki i środy w godzinach: 9.00-12.00

KRS: 0000110214 • REGON: 000802805 • NIP: 526 000 17 72

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005