STATUT

Towarzystwa Wiedzy Obronnej

 

S T   T   T

 

Uchwalony 24.11.1993 r. wraz ze zmianami przyjętymi przez

V (3.12.1997 r.), VI (27.11.2001 r.), VII (17.11.2005 r.), VIII (23.11.2009 r.), IX (28.11.2013r.),
,XX (25.10.2017 r.)

Krajowy Zjazd Delegatów TWO

Warszawa 2017

 

TOWARZYSTWO WIEDZY OBRONNEJ działa   oparciu   USTAWĘ SEJMOWĄ   dnia 7 kwietnia 1989 r.

„PRAWO   STOWARZYSZENIACH”  jest zarejestrowane   SĄDZIE REJONOWYM dla m.stWARSZAWY
Yw  dniu 15.05.2002r.
.podd numerem KRS: 0000110214 REGON: 000802805 NIP: 526 000 17 72

ISBN 83-923719-0-9

ISBN 978-83-923719-0-8

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Towarzystwo Wiedzy Obronnej, zwane dalej „Towarzystwem”, jest stowarzyszeniem pozarządowym   osobowością prawną, zrzeszającym obywateli polskich związanych zawodowo lub poprzez działalność społeczną   bezpieczeństwem   obronnością Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Towarzystwo nawiązuje do swoich poprzedniczek: Towarzystwa Wiedzy Wojskowej, Kół Wiedzy Wojskowej   Towarzystwa Wiedzy Wojskowo-Obronnej.

 

§ 2

1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest m.st. Warszawa.

 

§ 3

Towarzystwo może być członkiem krajowych   międzynarodowych stowarzyszeń   podobnym charakterze.

 

§ 4

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia spraw organizacyjnych, wydawniczych   finansowych może zatrudniać opłacanych pracowników,   tym będących członkami Towarzystwa.

 

§ 5

1. Towarzystwo posiada odznakę organizacyjną, nawiązującą do wzoru odznaki Towarzystwa WiedzyWojskowej,
,którejj wzór określa Zarząd Główny stosownie do odrębnych przepisów.

2. Organy Towarzystwa używają własnych pieczęci:

1) pieczęci okrągłej   napisem   otoku „Towarzystwo Wiedzy Obronnej”,   pośrodku logo Towarzystwa–
–„Zarządd Główny” lub „Zarząd Okręgu   .........”;

2) pieczęci podłużnej   napisem „Towarzystwo Wiedzy Obronnej. Zarząd Główny”, „Towarzystwo WiedzyObronnej.
.Zarządd Okręgu   ...........” „Towarzystwo Wiedzy Obronnej. Zarząd Oddziału   ...........”.

 

 

2. CELE TOWARZYSTWA   SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6

Celem Towarzystwa jest kształtowanie   społeczeństwie świadomości   podstawowej wiedzy   bezpieczeństwie kraju,     szczególności:

1) ukazywanie aktualnego stanu bezpieczeństwa   kraju   poza jego granicami oraz udziału Polski   jej Sił Zbrojnych   jego kształtowaniu;

2) promowanie idei bezpieczeństwa kraju, powinności obywateli, obowiązków administracji   instytucjipublicznych
horazz podmiotów gospodarczych;

3) upowszechnianie przodujących doświadczeń krajowych   zagranicznych   dziedzinie bezpieczeństwa publicznego;

4) popularyzowanie dziejów   tradycji oręża polskiego, doświadczeń minionych wojen   konfliktów zbrojnych.

 

§ 7

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1) działalność edytorską (czasopisma, książki, medale pamiątkowe), realizowaną   miarę posiadanych środków własnych lub drogą zadań zleconych;

2) przedsięwzięcia szkoleniowe (prelekcje, konferencje, seminaria, warsztaty edukacyjne), realizowane   ramach pracy wewnątrzorganizacyjnej oraz zadań zleconych;

3) zamierzenia promocyjne (udział   targach   wystawach okolicznościowych);

4) współpracę ze środkami masowego przekazu;

5) współdziałanie   instytucjami   jednostkami wojskowymi, uczelniami wojskowymi   cywilnymi oraz organami administracji publicznej,   także   organizacjami pozarządowymi   instytucjami związanymi   bezpieczeństwem kraju;

6) utrzymywanie kontaktów oraz wymianę doświadczeń   pokrewnymi stowarzyszeniami   kraju   za granicą.

 

 

3. CZŁONKOWIE – ICH PRAWA   OBOWIĄZKI

 

§ 8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, honorowych   wspierających.

 

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełnązdolność
ćdoo czynności prawnych.

2. Członków zwyczajnych Towarzystwa przyjmuje Zarząd Oddziału – po złożeniu pisemnej deklaracji   chęci udziału kandydata   realizacji celów Towarzystwa, zaopiniowanej przez prezesa Zarządu Oddziału, wpłaceniuwpisowego
oorazz opłaceniu składek.

3. Wysokość wpisowego   składek określa Zarząd Główny.

 

§ 10

 

Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego   biernego prawa wyborczego władz Towarzystwa na zasadach określonych   statucie;

2) uczestniczenia   zebraniach oddziału   głosem decydującym, wypowiadania opinii, zgłaszaniawniosków
wi  propozycji   sprawie działalności Towarzystwa;

3) udziału we wszystkich przedsięwzięciach Towarzystwa, korzystania   jego wydawnictw, opracowań, środków multimedialnych oraz finansowych   celu realizacji zadań statutowych;

4) legitymacji Towarzystwa   noszenia odznaki organizacyjnej;

5) wyróżnień   odznaczeń organizacyjnych:

a) dyplomem uznania,

b) Medalem za Zasługi dla Towarzystwa Wiedzy Obronnej,

c) wpisem do „Honorowej księgi Towarzystwa Wiedzy Obronnej”,

d) Medalem za Zasługi   Krzewieniu Wiedzy Obronnej.

 

 

§ 11

 

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów   uchwał władz Towarzystwa;

2) aktywnego udziału   realizacji celów Towarzystwa oraz dbanie   jego rozwój;

3) przestrzegania norm   zasad etyki oraz godności honoru obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;

 

§ 12

 

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1) skreślenia   ewidencji przez właściwy zarząd oddziału na skutek nieopłacania składekczłonkowskich
hprzezz okres co najmniej jednego roku;

2) wykluczenia   Towarzystwa, uchwałą zebrania członków Oddziału, zatwierdzoną przez Zarząd Okręgu   razie:

a) naruszenia postanowień statutu,

b) nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa;

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych;

4) na skutek śmierci.

2.   ponowne przyjęcie do Towarzystwa można ubiegać się nie wcześniej niż po upływie okresu jednegoroku
uodd daty ustania poprzedniego członkostwa.

3. Od uchwały   wykluczeniu członkowi Towarzystwa przysługuje prawo odwołania się do ZarząduGłównego
ow  terminie trzydziestu dni.

 

§ 13

 

1. Tytuły honorowe przewidziane statutem mogą być przyznawane osobie fizycznej szczególniezasłużonej
jdlaa rozwoju Towarzystwa.

2. Tytuł,   którym mowa   ust. 1, nadaje   pozbawia Zarząd Główny Towarzystwa na wniosek ZarząduOkręgu
ulubb Zarządu Oddziału.

3. Prezes honorowy Zarządu Głównego ma prawo uczestniczenia   pracach Zarządu Głównego   głosem doradczym.

4. Członek honorowy uczestniczy   życiu organizacyjnym Towarzystwa   głosem doradczym;.

5. Posiadający tytuł honorowy Towarzystwa pozostają zwolnieni   płacenia składek członkowskich, przy zachowaniu obowiązku przestrzegania pozostałych ustaleń statutowych.

6. Tytuł honorowy Towarzystwa ustaje   przypadku rezygnacji   tytułu.

 

§ 14

 

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnościąTowarzystwa,
,któraa złoży pisemną deklarację we właściwym oddziale oraz wyrazi poparcie finansowe lub rzeczowe dla Towarzystwa   zostanie do niego przyjęta.

2. Członek wspierający – będący osobą prawną – działa   Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia   zebraniach Towarzystwa   głosemdoradczym
morazz korzysta ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym,   wyjątkiembiernego
oi  czynnego prawa wyborczego.

4. Członek wspierający obowiązany jest przestrzegać postanowień statutu   uchwał władz Towarzystwa.

5. Członkostwo wspierające ustaje   przypadkach określonych   § 12 ust. 1.

6. Za sympatyka Towarzystwa uznaje się osobę fizyczną lub prawną, która bez zobowiązań statutowych uznaje założenia programowe   organizacyjne Towarzystwa oraz uczestniczy   jego przedsięwzięciach.

 

 

4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA TOWARZYSTWA

 

§ 15

1. Struktura organizacyjna jest oparta   więzy terytorialne, zawodowe   wspólnotę zainteresowań członków Towarzystwa.

2. Struktura organizacyjna obejmuje:

1) oddziały;

2) okręgi;

2) władze naczelne.

 

§ 16

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Towarzystwa jest Oddział.

2. Oddział zrzesza członków Towarzystwa   określonego środowiska bądź instytucji.

3. Do powołania Oddziału wymagana jest liczba co najmniej siedmiu członków.

4. Organem nadrzędnym nad Oddziałami jest Okręg Towarzystwa.

5. Do powołania Oddziału jest wymagana liczba co najmniej pięciu Oddziałów.

4. Oddziały Towarzystwa powołuje Zarząd Główny   drodze uchwały, określającrównocześnie
eichh zasięg terytorialny   siedziby.

 

§ 17

Zarząd Główny   Zarządy Okręgów mogą powoływać sekcje oraz stałe lub doraźne komisje   zespoły problemowe.

 

 

5. WŁADZE TOWARZYSTWA, TRYB ICH WYBORU   KOMPETENCJE

 

§ 18

1. Władzami Towarzystwa są:

1) Krajowy Zjazd Delegatów;

2) Okręgowe Zjazdy Delegatów;

2) Walne Zebranie Członków Oddziału.

2. Kadencja władz Towarzystwa, organów wybieralnych   Komisji Rewizyjnych trwa cztery lata.

 

A. KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

 

§ 19

1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

1) Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny Towarzystwa nie rzadziej niż raz na cztery lata;

2) zwołanie Zjazdu powinno odbywać się najpóźniej   terminie trzech miesięcy od daty powzięcia uchwały lub zgłoszenia wniosku (żądania).

3. Zarząd Główny zawiadamia delegatów   terminie Zjazdu co najmniej na trzydzieści dni przed jego zwołaniem   przedstawia propozycję porządku obrad.

 

§ 20

1.   Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:

1) delegaci wybrani przez Zjazdy Okręgowe   głosowaniu jawnym,   liczbie jeden delegat na siedmiudelegatów
wnaa Zjazd Okręgowy;

2) członkowie honorowi –   głosem doradczym;

3) członkowie ustępujących władz, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście–
–z  głosem doradczym;

4) delegaci na Krajowy Zjazd zachowują swój mandat na okres kadencji.

2. Obradami Zjazdu kieruje Prezydium Zjazdu, które wybiera ze swego składu przewodniczącego.

3. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Zjazdu delegaci   głosowaniu jawnym wybierają komisje:

1) mandatowo-skrutacyjną;

2) uchwał   wniosków;

3) statutową.

4. Prezes Towarzystwa oraz członkowie Zarządu Głównego są wybierani spośród delegatów naZjazd
dw  głosowaniu jawnym.

 

§ 21

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1) ocena działalności Towarzystwa   jego władz naczelnych oraz podejmowanie uchwał   tej sprawie;

2) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;

3) uchwalanie programu działania Towarzystwa;

4) uchwalanie zmian statutu Towarzystwa;

5) wybór prezesa, członków Zarządu Głównego   Głównej Komisji Rewizyjnej;

6) uchwalanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej;

7) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów   podejmowanie uchwał   tych sprawach;

8) podejmowanie uchwały   sprawie rozwiązania Towarzystwa.

 

§ 22

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd delegatów zwołuje Zarząd Główny na podstawie:

1) uchwały własnej;

2) wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej;

3) wniosku uchwalonego przez co najmniej 2/3 ogólnej liczby:

a) Oddziałów;

b) Zarządów Okręgów.

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny nie później niż   ciągu trzech miesięcy od daty wpłynięcia wniosku   obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

 

§ 23

Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów są podejmowane zwykłą większością głosów,   obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów na Zjazd.

 

 

B. OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW

 

§ 24

1. Najwyższą władzą Okręgu Towarzystwa jest Okręgowy Zjazd Delegatów.

2. Okręgowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

3. Zwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Okręgu   porozumieniu   Zarządem Głównym nierzadziej
jniżż raz na cztery lata.

4. Termin Zjazdu   porządek obrad powinny być podane do wiadomości uczestników, co najmniej napiętnaście
ednii przed jego zwołaniem.

5.   zwyczajnym Okręgowym Zjeździe Delegatów biorą udział:

1) delegaci wybrani na Zjazd Okręgowy   głosowaniu jawnym,   liczbie jeden delegat na siedmiu członków Oddziału;

2) członkowie ustępujących władz Okręgu, członkowie honorowi, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście   głosem doradczym.

6. Delegaci na Zjazdy Okręgowe zachowują swoje mandaty na okres kadencji.

7. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Zjazdu delegaci   głosowaniu jawnym wybierają:

1) Prezydium Zjazdu, które wybiera ze swego składu przewodniczącego;

2) komisję mandatowo-skrutacyjną;

3) komisję uchwał   wniosków.

 

§ 25

Do kompetencji Zwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów należy:

1) uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu;

2) podejmowanie uchwał dotyczących programu działalności Okręgu;

3) rozpatrywanie   podejmowanie sprawozdań   działalności Zarządu Okręgu   Okręgowej Komisji Rewizyjnej;

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej;

5) wybór prezesa oraz członków Zarządu Okręgu   Okręgowej Komisji Rewizyjnej;

6) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;

7) uchwalanie regulaminów Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

 

§ 26

1. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Okręgu   porozumieniu   Zarządem Głównym na podstawie:

1) uchwały własnej;

2) wniosku Okręgowej Komisji Rewizyjnej;

3) wniosku uchwalonego przez co najmniej 2/3 Oddziałów działających   zasięgu terytorialnym Okręgu.

2. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów jest zwoływany nie później niż   ciągu trzech miesięcy od daty wpłynięcia wniosku   obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

 

§ 27

Uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów są podejmowane zwykłą większością głosów   obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów na Zjazd.

 

 

C. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

 

§ 28

1. Najwyższą władzą   Oddziale jest Walne Zebranie Członków Oddziału, zwoływane nie rzadziej niż raz na cztery lata.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału –   własnejinicjatywy
ylubb na wniosek 1/5 członków Oddziału albo na wniosek Zarządu Okręgu.

3.   terminie Walnego Zebrania Członków Oddziału   proponowanym porządku obrad Zarząd Oddziału zawiadamia członków   terminie co najmniej siedmiu dni przed zebraniem.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

5. Zwyczajne zebranie sprawozdawcze Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału na podstawie własnejuchwały
yniee rzadziej niż raz   roku.

6. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zebrania Oddziału członkowie   głosowaniu jawnym wybierają:

1) przewodniczącego Walnego Zebrania;

2) komisję mandatowo-skrutacyjną;

3) komisję uchwał   wniosków.

 

§ 29

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1) uchwalanie planów pracy Oddziału;

2) przyjmowanie   rozpatrywanie sprawozdań   działalności Zarządu Oddziału;

3) wybieranie   głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów prezesa   członków Zarządu Oddziału orazdelegatów
wnaa Okręgowy Zjazd Delegatów;

4) podejmowanie uchwał   sprawach wnoszonych pod obrady Zebrania   dotyczących działalności Oddziału.

 

C. DOTYCZY ZJAZDÓW WSZYSTKICH STOPNI ORAZ WALNYCH ZEBRAŃ CZŁONKÓW ODDZIAŁU

§ 30

 

1. Zjazdy Delegatów wszystkich stopni oraz Walne Zebrania Członków Oddziału są ważne   pierwszymterminie
eprzyy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Zjazdy oraz walne zebrania, zwołane   drugim terminie, są ważne bez względu na liczbę obecnych delegatów.

3. Zjazdy oraz walne zebrania, zwołane   drugim terminie, mogą odbywać się   tym samym dniu, na który wyznaczono termin pierwszy, jeżeli zostało to wyraźnie podane   zawiadomieniu   pierwszym terminie.

 

 

6. ORGANA WYKONAWCZE TOWARZYSTWA

 

§ 31

1. Organami wykonawczymi Towarzystwa są:

1) Zarząd Główny,

2) Zarząd Okręgu;

3) Zarząd Oddziału.

2. Uchwały wybieranych organów wykonawczych Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

 

A. ZARZĄD GŁÓWNY

 

§ 32

1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą Towarzystwa   okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów.

2. Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa   odpowiada za swą pracę przed Krajowym Zjazdem Delegatów.

3. Zarząd Główny składa się   pięciu członków,   tym: prezesa, oraz wybranych spośród siebie   głosowaniu jawnym: dwóch wiceprezesów, sekretarza   skarbnika.

 

§ 33

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1) realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów oraz postanowień statutu;

2) powoływaniei rozwiązywanie  Oddziałów   Okręgów Towarzystwa oraz określanie ich zasięgu terytorialnego   siedziby władz;

3) akceptowanie rocznych sprawozdań   działalności Towarzystwa;

4) uchwalanie planów działania   budżetu Towarzystwa;

5) zarządzanie majątkiem Towarzystwa;

6) ustalanie trybu wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;

7) rozpatrywanie wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej;

8) zwoływanie Krajowych Zjazdów Delegatów;

9) ustanawianie wyróżnień oraz trybu ich nadawania;

10) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;

11) nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa;

12) rozpatrywanie uwag   wniosków zgłaszanych przez Zarządy Okręgów;

13) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;

14) uzupełnienie składu Zarządu Głównego   przypadku rezygnacji członka Zarządu   nowych członków   toku kadencji –   liczbie nie przekraczającej dwóch osób;

15) podejmowanie uchwały   ustanowieniu pełnomocników oraz określenie obszaru   zakresu ich działalności.

 

§ 34

Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się stosowanie do potrzeb, nie rzadziej niż raz   miesiącu.

 

§ 35

  okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego bieżącą działalność Towarzystwa koordynuje sekretarz.

 

§ 36

Do zadań Zarządu Głównego należy:

1) nadzorowanie   koordynowanie działalności Zarządów Okręgów   Zarządów Oddziałów;

2) dokonywanie analizy   oceny działalności wydawniczej, prelekcyjnej   publicystycznejTowarzystwa
aorazz emisji medali pamiątkowych;

3) sprawowanie nadzoru nad decyzjami wydawanymi przez Zarządy Okręgów,   także rozpatrywanie skargosób,
,którychh członkostwo ustało na podstawie wydanych decyzji;

4) zawieszanie uchwał Zarządu Okręgu, gdy są niezgodne   przepisami prawa, statutem lub uchwałami władz naczelnych,   tym także Okręgowego Zjazdu Delegatów;

5) przygotowanie projektu budżetu Towarzystwa;

6) nadawanie wyróżnień członkom Towarzystwa;

 

B. ZARZĄD OKRĘGU

 

§ 37

1. Zarząd Okręgu składa się   pięciu członków,   tym: prezesa, oraz wybranych spośród siebie   głosowaniu jawnym: dwóch wiceprezesów, sekretarza   skarbnika.

2. Zarząd Okręgu zbiera się nie rzadziej niż raz   miesiącu.

3.   okresie między posiedzeniami Zarządu Okręgu bieżącą działalność koordynuje sekretarz.

 

 

§ 38

Do kompetencji Zarządu Okręgu należy:

1) organizowanie działalności Towarzystwa   Okręgu zgodnie   programem uchwalonym na Okręgowym Zjeździe Delegatów   uchwałami Zarządu Głównego;

2) zarządzanie majątkiem Okręgu;

3) zwoływanie Okręgowych Zjazdów Delegatów;

4) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządów Oddziałów   sprawach związanych   ustaniem członkostwa;

5) przedkładanie Zarządowi Głównemu wniosków   sprawie nadawania tytułu członka honorowego oraz innych wyróżnień.

6) uzupełnienie składu Zarządu Okręgu   trakcie kadencji –   związku   odchodzeniem   różnych przyczyn jego członków –   nowe osoby Towarzystwa,   liczbie nie przekraczającej dwóch osób;

7) reprezentowanie Okręgu na zewnątrz.

 

§ 39

Do zadań Zarządu Okręgu należy:

1) prowadzenie   koordynowanie bieżących spraw Towarzystwa   ramach kompetencji;

2) przygotowywanie planów pracy   preliminarzy oraz sporządzanie rocznych sprawozdań   działalności merytorycznej   finansowej Okręgu.

 

C. ZARZĄD ODDZIAŁU

 

§ 40

1. Działalnością Oddziału kieruje Zarząd składający się   trzech członków,   tym prezesa, sekretarza   skarbnika.

2. Zarząd Oddziału jest wybierany na Walnym Zebraniu Członków Oddziału   głosowaniu jawnym.

3. Zarząd Oddziału zbiera się nie rzadziej niż raz   miesiącu.

 

§ 41

Zarząd Oddziału:

1) kieruje jego działalnością   ponosi odpowiedzialność za swoje działanie przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału oraz przed Zarządem Okręgu;

2) realizuje program   uchwały władz Towarzystwa;

3) opracowuje plany pracy Oddziału   składa sprawozdania   jego działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału oraz raz do roku Zarządowi Okręgu;

4) reprezentuje członków Oddziału na zewnątrz;

5) zgłasza do Zarządu Okręgu wnioski   sprawach Towarzystwa oraz członków Oddziału;

6) podejmuje uchwały   przyjęciu nowych członków Towarzystwa bądź skreśleniu   wykluczeniu   szeregówtych,
,którzyy naruszyli postanowienia statutu   uchwały władz Towarzystwa;

7) powołuje   miarę potrzeb   możliwości zespoły lektorskie oraz nadzoruje   koordynuje ich działalność.

 

7. KOMISJE REWIZYJNE

 

§ 42

1.   ramach Towarzystwa działają:

1) Główna Komisja Rewizyjna;

2) Okręgowe Komisje Rewizyjne.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnych zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ich członków.

3. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnych następuje nie więcej niż   jedną osobę.

4. Tryb   zakres działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

 

 

A. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 43

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się   trzech osób: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego   sekretarza.

2. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli całego Towarzystwa.

 

§ 44

Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzenie przynajmniej raz   roku kontroli działalności Towarzystwa pod względem merytorycznym   finansowym,   ponadto:

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością Okręgowych Komisji Rewizyjnych;

2) składanie na Krajowym Zjeździe Delegatów sprawozdania wraz   oceną działalności Zarządu Głównego   zgłaszanie wniosków   przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego;

3) przedstawianie Zarządowi Głównemu uwag   wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

 

§ 45

Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się   miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz   roku.

 

B. OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 46

Okręgowa Komisja Rewizyjna składa się   trzech członków,   tym   przewodniczącego   sekretarza.

 

§ 47

1. Okręgowa Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia przynajmniej raz   roku kontroli całokształtu działalności Zarządu Okręgu pod względem merytorycznym   finansowym.

2. Komisja ma prawo występowania do Zarządu Okręgu   wnioskami wynikającymi   ustaleń kontroli   żądaniem wyjaśnień.

3. Komisja składa sprawozdanie Okręgowemu Zjazdowi Delegatów   stanie gospodarki,   także stawia wniosek   udzielenie absolutorium Zarządowi Okręgu za miniony rok jego kadencji.

4. Komisja ma prawo wystąpić do Zarządu Okręgu   wnioskiem   zwołanie,   przypadku szczególnej wagi, Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów.

5. Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział   posiedzeniach Zarządu Okręgu –   głosem doradczym.

 

8. MAJĄTEK   FUNDUSZE TOWARZYSTWA ORAZ GOSPODAROWANIE NIMI

 

§ 48

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości   fundusze.

 

§ 49

Na fundusze Towarzystwa składają się:

1) wpływy ze składek członkowskich;

2) dotacje, darowizny   zapisy;

3) wpływy   działalności statutowej.

 

§ 50

Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw   składaniu oświadczeń woli, we wszystkich sprawach majątkowych Towarzystwa jest wymagane współdziałanie   podpisy dwóch członków Zarządu Głównego.

 

§ 51

1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą jako samoistny podmiot gospodarczy oraz   formie udziału   innych podmiotach gospodarczych na zasadach określonych   odrębnych przepisach.

2. Dochód   działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych.

3. Towarzystwo może otrzymać dotację.

4. Zarządcą majątku Towarzystwa jest Zarząd Główny.

5. Nabycie, zbycie   obciążenie składników majątkowych wymaga uprzedniej uchwały Zarządu Głównego.

6. Zarząd Główny,   uzgodnieniu   Zarządami Okręgów, określa zasady partycypacji   kosztach działalności:

1) Zarządu Głównego;

2) Zarządów Okręgów   Zarządów Oddziałów – jako uzupełnienie dochodów własnych tych organów.

 

9. TRYB DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU ORAZ ROZWIĄZANIA TOWARZYSTWA   JEGO OGNIW TERENOWYCH

 

§ 52

Uchwałę   sprawie zmiany Statutu podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 53

1. Uchwałę wnioskującą rozwiązanie Oddziału może podjąć wyłącznie   tym celu zwołane Walne Zebranie Członków Oddziału większością 2/3 głosów,   obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Uchwała ta podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Okręgu.

2. Uchwałę wnioskującą rozwiązanie Okręgu może podjąć Okręgowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów   obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.Uchwały,wnioskujące,    których mowa   ust. 1   2, rozpatruje Zarząd Główny   podejmujestosowneęuchwały    tych sprawach.

 

§ 54

1. Uchwałę   rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała   rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób jego likwidacji oraz cel, na który ma być przeznaczony majątek.

3. Krajowy Zjazd Delegatów, podejmując uchwałę   rozwiązaniu Towarzystwa, wyznacza likwidatora oraz określa zasady rozdysponowania jego majątkiem.

 

§ 55

Sprawy zmiany Statutu   rozwiązania się Towarzystwa muszą być umieszczone   proponowanymporządku
uobradd Krajowego Zjazdu Delegatów.

STATUT

Deklaracja człONKOWSKA

TWO

TOP

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

ul. Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa

Biuro jest czynne we wtorki i środy w godzinach: 9.00-12.00

KRS: 0000110214 • REGON: 000802805 • NIP: 526 000 17 72

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005