STATUT

Towarzystwa Wiedzy Obronnej

STATUTT

 

Uchwalony 24.11.1993 r. wraz ze zmianami przyjętymi przez

V (3.12.1997 r.), VI (27.11.2001 r.), VII (17.11.2005 r.), VIII (23.11.2009 r.), IX(28.11.2013r.),
X,XX  (25.10.2017 r.)

Krajowy Zjazd Delegatów TWO

Warszawa 2017

 

TOWARZYSTWO WIEDZY OBRONNEJ dział    oparci    USTAWĘ SEJMOW    dnia 7 kwietnia 1989 r.

„PRAW    STOWARZYSZENIACH   jest zarejestrowan    SĄDZIE REJONOWYM dlam.stWARSZAWY
 Yw   dniu15.05.2002r.
d.podd  numerem KRS: 0000110214 REGON: 000802805 NIP: 526 000 17 72

ISBN 83-923719-0-9

ISBN 978-83-923719-0-8

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Towarzystwo Wiedzy Obronnej, zwane dalej „Towarzystwem”, jest stowarzyszeniem pozarządowy    osobowością prawną, zrzeszającym obywateli polskich związanych zawodowo lub poprzez działalność społeczn    bezpieczeństwe    obronnością Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Towarzystwo nawiązuje do swoich poprzedniczek: Towarzystwa Wiedzy Wojskowej, Kół Wiedzy Wojskowe    Towarzystwa Wiedzy Wojskowo-Obronnej.

 

§ 2

1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest m.st. Warszawa.

 

§ 3

Towarzystwo może być członkiem krajowyc    międzynarodowych stowarzysze    podobnym charakterze.

 

§ 4

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia spraw organizacyjnych, wydawniczyc    finansowych może zatrudniać opłacanych pracowników    tym będących członkami Towarzystwa.

 

§ 5

1. Towarzystwo posiada odznakę organizacyjną, nawiązującą do wzoru odznaki TowarzystwaWiedzyWojskowej,
j,którejj  wzór określa Zarząd Główny stosownie do odrębnych przepisów.

2. Organy Towarzystwa używają własnych pieczęci:

1) pieczęci okrągłe    napise    otoku „Towarzystwo Wiedzy Obronnej”    pośrodku logoTowarzystwa–
d–„Zarządd  Główny” lub „Zarząd Okręg    .........”;

2) pieczęci podłużne    napisem „Towarzystwo Wiedzy Obronnej. Zarząd Główny”, „TowarzystwoWiedzyObronnej.
d.Zarządd  Okręg    ...........” „Towarzystwo Wiedzy Obronnej. Zarząd Oddział    ...........”.

 

 

2. CELE TOWARZYSTW    SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6

Celem Towarzystwa jest kształtowani    społeczeństwie świadomośc    podstawowej wiedz    bezpieczeństwie kraju      szczególności:

1) ukazywanie aktualnego stanu bezpieczeństw    kraj    poza jego granicami oraz udziału Polsk    jej Sił Zbrojnyc    jego kształtowaniu;

2) promowanie idei bezpieczeństwa kraju, powinności obywateli, obowiązków administracj   instytucjipublicznych
zhorazz  podmiotów gospodarczych;

3) upowszechnianie przodujących doświadczeń krajowyc    zagranicznyc    dziedzinie bezpieczeństwa publicznego;

4) popularyzowanie dziejó    tradycji oręża polskiego, doświadczeń minionych woje    konfliktów zbrojnych.

 

§ 7

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1) działalność edytorską (czasopisma, książki, medale pamiątkowe), realizowan    miarę posiadanych środków własnych lub drogą zadań zleconych;

2) przedsięwzięcia szkoleniowe (prelekcje, konferencje, seminaria, warsztaty edukacyjne), realizowan    ramach pracy wewnątrzorganizacyjnej oraz zadań zleconych;

3) zamierzenia promocyjne (udzia    targac    wystawach okolicznościowych);

4) współpracę ze środkami masowego przekazu;

5) współdziałani    instytucjam    jednostkami wojskowymi, uczelniami wojskowym    cywilnymi oraz organami administracji publicznej    takż    organizacjami pozarządowym    instytucjami związanym    bezpieczeństwem kraju;

6) utrzymywanie kontaktów oraz wymianę doświadcze    pokrewnymi stowarzyszeniam    kraj    za granicą.

 

 

3. CZŁONKOWIE – ICH PRAW    OBOWIĄZKI

 

§ 8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, honorowyc    wspierających.

 

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającypełnązdolność
oćdoo  czynności prawnych.

2. Członków zwyczajnych Towarzystwa przyjmuje Zarząd Oddziału – po złożeniu pisemnej deklaracj    chęci udziału kandydat    realizacji celów Towarzystwa, zaopiniowanej przez prezesa Zarządu Oddziału,wpłaceniuwpisowego
zoorazz  opłaceniu składek.

3. Wysokość wpisoweg    składek określa Zarząd Główny.

 

§ 10

 

Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynneg    biernego prawa wyborczego władz Towarzystwa na zasadach określonyc    statucie;

2) uczestniczeni    zebraniach oddział    głosem decydującym, wypowiadania opinii,zgłaszaniawniosków
 wi   propozycj    sprawie działalności Towarzystwa;

3) udziału we wszystkich przedsięwzięciach Towarzystwa, korzystani    jego wydawnictw, opracowań, środków multimedialnych oraz finansowyc    celu realizacji zadań statutowych;

4) legitymacji Towarzystw    noszenia odznaki organizacyjnej;

5) wyróżnie    odznaczeń organizacyjnych:

a) dyplomem uznania,

b) Medalem za Zasługi dla Towarzystwa Wiedzy Obronnej,

c) wpisem do „Honorowej księgi Towarzystwa Wiedzy Obronnej”,

d) Medalem za Zasług    Krzewieniu Wiedzy Obronnej.

 

 

§ 11

 

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminó    uchwał władz Towarzystwa;

2) aktywnego udział    realizacji celów Towarzystwa oraz dbani    jego rozwój;

3) przestrzegania nor    zasad etyki oraz godności honoru obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;

 

§ 12

 

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1) skreśleni    ewidencji przez właściwy zarząd oddziału na skutek nieopłacaniaskładekczłonkowskich
zhprzezz  okres co najmniej jednego roku;

2) wykluczeni    Towarzystwa, uchwałą zebrania członków Oddziału, zatwierdzoną przez Zarząd Okręg    razie:

a) naruszenia postanowień statutu,

b) nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa;

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych;

4) na skutek śmierci.

2    ponowne przyjęcie do Towarzystwa można ubiegać się nie wcześniej niż po upływie okresujednegoroku
duodd  daty ustania poprzedniego członkostwa.

3. Od uchwał    wykluczeniu członkowi Towarzystwa przysługuje prawo odwołania się doZarząduGłównego
 ow   terminie trzydziestu dni.

 

§ 13

 

1. Tytuły honorowe przewidziane statutem mogą być przyznawane osobie fizycznejszczególniezasłużonej
ajdlaa  rozwoju Towarzystwa.

2. Tytuł    którym mow    ust. 1, nadaj    pozbawia Zarząd Główny Towarzystwa na wniosekZarząduOkręgu
bulubb  Zarządu Oddziału.

3. Prezes honorowy Zarządu Głównego ma prawo uczestniczeni    pracach Zarządu Główneg    głosem doradczym.

4. Członek honorowy uczestnicz    życiu organizacyjnym Towarzystw    głosem doradczym;.

5. Posiadający tytuł honorowy Towarzystwa pozostają zwolnien    płacenia składek członkowskich, przy zachowaniu obowiązku przestrzegania pozostałych ustaleń statutowych.

6. Tytuł honorowy Towarzystwa ustaj    przypadku rezygnacj    tytułu.

 

§ 14

 

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowanadziałalnościąTowarzystwa,
a,któraa  złoży pisemną deklarację we właściwym oddziale oraz wyrazi poparcie finansowe lub rzeczowe dla Towarzystw    zostanie do niego przyjęta.

2. Członek wspierający – będący osobą prawną – dział    Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

3. Członek wspierający ma prawo uczestniczeni    zebraniach Towarzystw   głosemdoradczym
zmorazz  korzysta ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym   wyjątkiembiernego
 oi   czynnego prawa wyborczego.

4. Członek wspierający obowiązany jest przestrzegać postanowień statut    uchwał władz Towarzystwa.

5. Członkostwo wspierające ustaj    przypadkach określonyc    § 12 ust. 1.

6. Za sympatyka Towarzystwa uznaje się osobę fizyczną lub prawną, która bez zobowiązań statutowych uznaje założenia programow    organizacyjne Towarzystwa oraz uczestnicz    jego przedsięwzięciach.

 

 

4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA TOWARZYSTWA

 

§ 15

1. Struktura organizacyjna jest opart    więzy terytorialne, zawodow    wspólnotę zainteresowań członków Towarzystwa.

2. Struktura organizacyjna obejmuje:

1) oddziały;

2) okręgi;

2) władze naczelne.

 

§ 16

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Towarzystwa jest Oddział.

2. Oddział zrzesza członków Towarzystw    określonego środowiska bądź instytucji.

3. Do powołania Oddziału wymagana jest liczba co najmniej siedmiu członków.

4. Organem nadrzędnym nad Oddziałami jest Okręg Towarzystwa.

5. Do powołania Oddziału jest wymagana liczba co najmniej pięciu Oddziałów.

4. Oddziały Towarzystwa powołuje Zarząd Główn    drodze uchwały,określającrównocześnie
heichh  zasięg terytorialn    siedziby.

 

§ 17

Zarząd Główn    Zarządy Okręgów mogą powoływać sekcje oraz stałe lub doraźne komisj    zespoły problemowe.

 

 

5. WŁADZE TOWARZYSTWA, TRYB ICH WYBOR    KOMPETENCJE

 

§ 18

1. Władzami Towarzystwa są:

1) Krajowy Zjazd Delegatów;

2) Okręgowe Zjazdy Delegatów;

2) Walne Zebranie Członków Oddziału.

2. Kadencja władz Towarzystwa, organów wybieralnyc    Komisji Rewizyjnych trwa cztery lata.

 

A. KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

 

§ 19

1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

1) Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny Towarzystwa nie rzadziej niż raz na cztery lata;

2) zwołanie Zjazdu powinno odbywać się najpóźnie    terminie trzech miesięcy od daty powzięcia uchwały lub zgłoszenia wniosku (żądania).

3. Zarząd Główny zawiadamia delegató    terminie Zjazdu co najmniej na trzydzieści dni przed jego zwołanie    przedstawia propozycję porządku obrad.

 

§ 20

1    Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:

1) delegaci wybrani przez Zjazdy Okręgow    głosowaniu jawnym    liczbie jeden delegat nasiedmiudelegatów
awnaa  Zjazd Okręgowy;

2) członkowie honorowi     głosem doradczym;

3) członkowie ustępujących władz, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszenigoście–
 –z   głosem doradczym;

4) delegaci na Krajowy Zjazd zachowują swój mandat na okres kadencji.

2. Obradami Zjazdu kieruje Prezydium Zjazdu, które wybiera ze swego składu przewodniczącego.

3. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Zjazdu delegac    głosowaniu jawnym wybierają komisje:

1) mandatowo-skrutacyjną;

2) uchwa    wniosków;

3) statutową.

4. Prezes Towarzystwa oraz członkowie Zarządu Głównego są wybierani spośród delegatównaZjazd
 dw   głosowaniu jawnym.

 

§ 21

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1) ocena działalności Towarzystw    jego władz naczelnych oraz podejmowanie uchwa    tej sprawie;

2) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;

3) uchwalanie programu działania Towarzystwa;

4) uchwalanie zmian statutu Towarzystwa;

5) wybór prezesa, członków Zarządu Główneg    Głównej Komisji Rewizyjnej;

6) uchwalanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej;

7) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegató    podejmowanie uchwa    tych sprawach;

8) podejmowanie uchwał    sprawie rozwiązania Towarzystwa.

 

§ 22

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd delegatów zwołuje Zarząd Główny na podstawie:

1) uchwały własnej;

2) wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej;

3) wniosku uchwalonego przez co najmniej 2/3 ogólnej liczby:

a) Oddziałów;

b) Zarządów Okręgów.

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny nie później ni    ciągu trzech miesięcy od daty wpłynięcia wniosk    obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

 

§ 23

Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów są podejmowane zwykłą większością głosów    obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów na Zjazd.

 

 

B. OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW

 

§ 24

1. Najwyższą władzą Okręgu Towarzystwa jest Okręgowy Zjazd Delegatów.

2. Okręgowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

3. Zwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Okręg    porozumieni    Zarządem Głównymnierzadziej
żjniżż  raz na cztery lata.

4. Termin Zjazd    porządek obrad powinny być podane do wiadomości uczestników, co najmniejnapiętnaście
iednii  przed jego zwołaniem.

5    zwyczajnym Okręgowym Zjeździe Delegatów biorą udział:

1) delegaci wybrani na Zjazd Okręgow    głosowaniu jawnym    liczbie jeden delegat na siedmiu członków Oddziału;

2) członkowie ustępujących władz Okręgu, członkowie honorowi, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni gości    głosem doradczym.

6. Delegaci na Zjazdy Okręgowe zachowują swoje mandaty na okres kadencji.

7. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Zjazdu delegac    głosowaniu jawnym wybierają:

1) Prezydium Zjazdu, które wybiera ze swego składu przewodniczącego;

2) komisję mandatowo-skrutacyjną;

3) komisję uchwa    wniosków.

 

§ 25

Do kompetencji Zwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów należy:

1) uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu;

2) podejmowanie uchwał dotyczących programu działalności Okręgu;

3) rozpatrywani    podejmowanie sprawozda    działalności Zarządu Okręg    Okręgowej Komisji Rewizyjnej;

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej;

5) wybór prezesa oraz członków Zarządu Okręg    Okręgowej Komisji Rewizyjnej;

6) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;

7) uchwalanie regulaminów Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

 

§ 26

1. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Okręg    porozumieni    Zarządem Głównym na podstawie:

1) uchwały własnej;

2) wniosku Okręgowej Komisji Rewizyjnej;

3) wniosku uchwalonego przez co najmniej 2/3 Oddziałów działającyc    zasięgu terytorialnym Okręgu.

2. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów jest zwoływany nie później ni    ciągu trzech miesięcy od daty wpłynięcia wniosk    obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

 

§ 27

Uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów są podejmowane zwykłą większością głosó    obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów na Zjazd.

 

 

C. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

 

§ 28

1. Najwyższą władz    Oddziale jest Walne Zebranie Członków Oddziału, zwoływane nie rzadziej niż raz na cztery lata.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału    własnejinicjatywy
bylubb  na wniosek 1/5 członków Oddziału albo na wniosek Zarządu Okręgu.

3    terminie Walnego Zebrania Członków Oddział    proponowanym porządku obrad Zarząd Oddziału zawiadamia członkó    terminie co najmniej siedmiu dni przed zebraniem.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

5. Zwyczajne zebranie sprawozdawcze Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału na podstawiewłasnejuchwały
eyniee  rzadziej niż ra    roku.

6. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zebrania Oddziału członkowi    głosowaniu jawnym wybierają:

1) przewodniczącego Walnego Zebrania;

2) komisję mandatowo-skrutacyjną;

3) komisję uchwa    wniosków.

 

§ 29

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1) uchwalanie planów pracy Oddziału;

2) przyjmowani    rozpatrywanie sprawozda    działalności Zarządu Oddziału;

3) wybierani    głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów prezes    członków Zarządu Oddziałuorazdelegatów
awnaa  Okręgowy Zjazd Delegatów;

4) podejmowanie uchwa    sprawach wnoszonych pod obrady Zebrani    dotyczących działalności Oddziału.

 

C. DOTYCZY ZJAZDÓW WSZYSTKICH STOPNI ORAZ WALNYCH ZEBRAŃ CZŁONKÓW ODDZIAŁU

§ 30

 

1. Zjazdy Delegatów wszystkich stopni oraz Walne Zebrania Członków Oddziału są ważn   pierwszymterminie
yeprzyy  obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Zjazdy oraz walne zebrania, zwołan    drugim terminie, są ważne bez względu na liczbę obecnych delegatów.

3. Zjazdy oraz walne zebrania, zwołan    drugim terminie, mogą odbywać si    tym samym dniu, na który wyznaczono termin pierwszy, jeżeli zostało to wyraźnie podan    zawiadomieni    pierwszym terminie.

 

 

6. ORGANA WYKONAWCZE TOWARZYSTWA

 

§ 31

1. Organami wykonawczymi Towarzystwa są:

1) Zarząd Główny,

2) Zarząd Okręgu;

3) Zarząd Oddziału.

2. Uchwały wybieranych organów wykonawczych Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

 

A. ZARZĄD GŁÓWNY

 

§ 32

1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą Towarzystw    okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów.

2. Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystw    odpowiada za swą pracę przed Krajowym Zjazdem Delegatów.

3. Zarząd Główny składa si    pięciu członków    tym: prezesa, oraz wybranych spośród siebi    głosowaniu jawnym: dwóch wiceprezesów, sekretarz    skarbnika.

 

§ 33

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1) realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów oraz postanowień statutu;

2) powoływaniei rozwiązywanie  Oddziałó    Okręgów Towarzystwa oraz określanie ich zasięgu terytorialneg    siedziby władz;

3) akceptowanie rocznych sprawozda    działalności Towarzystwa;

4) uchwalanie planów działani    budżetu Towarzystwa;

5) zarządzanie majątkiem Towarzystwa;

6) ustalanie trybu wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;

7) rozpatrywanie wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej;

8) zwoływanie Krajowych Zjazdów Delegatów;

9) ustanawianie wyróżnień oraz trybu ich nadawania;

10) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;

11) nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa;

12) rozpatrywanie uwa    wniosków zgłaszanych przez Zarządy Okręgów;

13) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;

14) uzupełnienie składu Zarządu Główneg    przypadku rezygnacji członka Zarząd    nowych członkó    toku kadencji     liczbie nie przekraczającej dwóch osób;

15) podejmowanie uchwał    ustanowieniu pełnomocników oraz określenie obszar    zakresu ich działalności.

 

§ 34

Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się stosowanie do potrzeb, nie rzadziej niż ra    miesiącu.

 

§ 3

   okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego bieżącą działalność Towarzystwa koordynuje sekretarz.

 

§ 36

Do zadań Zarządu Głównego należy:

1) nadzorowani    koordynowanie działalności Zarządów Okręgó    Zarządów Oddziałów;

2) dokonywanie analiz    oceny działalności wydawniczej, prelekcyjne   publicystycznejTowarzystwa
zaorazz  emisji medali pamiątkowych;

3) sprawowanie nadzoru nad decyzjami wydawanymi przez Zarządy Okręgów    także rozpatrywanieskargosób,
h,którychh  członkostwo ustało na podstawie wydanych decyzji;

4) zawieszanie uchwał Zarządu Okręgu, gdy są niezgodn    przepisami prawa, statutem lub uchwałami władz naczelnych    tym także Okręgowego Zjazdu Delegatów;

5) przygotowanie projektu budżetu Towarzystwa;

6) nadawanie wyróżnień członkom Towarzystwa;

 

B. ZARZĄD OKRĘGU

 

§ 37

1. Zarząd Okręgu składa si    pięciu członków    tym: prezesa, oraz wybranych spośród siebi    głosowaniu jawnym: dwóch wiceprezesów, sekretarz    skarbnika.

2. Zarząd Okręgu zbiera się nie rzadziej niż ra    miesiącu.

3    okresie między posiedzeniami Zarządu Okręgu bieżącą działalność koordynuje sekretarz.

 

 

§ 38

Do kompetencji Zarządu Okręgu należy:

1) organizowanie działalności Towarzystw    Okręgu zgodni    programem uchwalonym na Okręgowym Zjeździe Delegató    uchwałami Zarządu Głównego;

2) zarządzanie majątkiem Okręgu;

3) zwoływanie Okręgowych Zjazdów Delegatów;

4) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządów Oddziałó    sprawach związanyc    ustaniem członkostwa;

5) przedkładanie Zarządowi Głównemu wnioskó    sprawie nadawania tytułu członka honorowego oraz innych wyróżnień.

6) uzupełnienie składu Zarządu Okręg    trakcie kadencji     związk    odchodzenie    różnych przyczyn jego członków     nowe osoby Towarzystwa    liczbie nie przekraczającej dwóch osób;

7) reprezentowanie Okręgu na zewnątrz.

 

§ 39

Do zadań Zarządu Okręgu należy:

1) prowadzeni    koordynowanie bieżących spraw Towarzystw    ramach kompetencji;

2) przygotowywanie planów prac    preliminarzy oraz sporządzanie rocznych sprawozda    działalności merytoryczne    finansowej Okręgu.

 

C. ZARZĄD ODDZIAŁU

 

§ 40

1. Działalnością Oddziału kieruje Zarząd składający si    trzech członków    tym prezesa, sekretarz    skarbnika.

2. Zarząd Oddziału jest wybierany na Walnym Zebraniu Członków Oddział    głosowaniu jawnym.

3. Zarząd Oddziału zbiera się nie rzadziej niż ra    miesiącu.

 

§ 41

Zarząd Oddziału:

1) kieruje jego działalności    ponosi odpowiedzialność za swoje działanie przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału oraz przed Zarządem Okręgu;

2) realizuje progra    uchwały władz Towarzystwa;

3) opracowuje plany pracy Oddział    składa sprawozdani    jego działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału oraz raz do roku Zarządowi Okręgu;

4) reprezentuje członków Oddziału na zewnątrz;

5) zgłasza do Zarządu Okręgu wniosk    sprawach Towarzystwa oraz członków Oddziału;

6) podejmuje uchwał    przyjęciu nowych członków Towarzystwa bądź skreśleni    wykluczeni   szeregówtych,
y,którzyy  naruszyli postanowienia statut    uchwały władz Towarzystwa;

7) powołuj    miarę potrze    możliwości zespoły lektorskie oraz nadzoruj    koordynuje ich działalność.

 

7. KOMISJE REWIZYJNE

 

§ 42

1    ramach Towarzystwa działają:

1) Główna Komisja Rewizyjna;

2) Okręgowe Komisje Rewizyjne.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnych zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ich członków.

3. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnych następuje nie więcej ni    jedną osobę.

4. Try    zakres działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

 

 

A. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 43

1. Główna Komisja Rewizyjna składa si    trzech osób: przewodniczącego, zastępcy przewodnicząceg    sekretarza.

2. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli całego Towarzystwa.

 

§ 44

Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzenie przynajmniej ra    roku kontroli działalności Towarzystwa pod względem merytoryczny    finansowym    ponadto:

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością Okręgowych Komisji Rewizyjnych;

2) składanie na Krajowym Zjeździe Delegatów sprawozdania wra    oceną działalności Zarządu Główneg    zgłaszanie wnioskó    przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego;

3) przedstawianie Zarządowi Głównemu uwa    wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

 

§ 45

Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają si    miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż ra    roku.

 

B. OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 46

Okręgowa Komisja Rewizyjna składa si    trzech członków    ty    przewodnicząceg    sekretarza.

 

§ 47

1. Okręgowa Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia przynajmniej ra    roku kontroli całokształtu działalności Zarządu Okręgu pod względem merytoryczny    finansowym.

2. Komisja ma prawo występowania do Zarządu Okręg    wnioskami wynikającym    ustaleń kontrol    żądaniem wyjaśnień.

3. Komisja składa sprawozdanie Okręgowemu Zjazdowi Delegató    stanie gospodarki    także stawia wniose    udzielenie absolutorium Zarządowi Okręgu za miniony rok jego kadencji.

4. Komisja ma prawo wystąpić do Zarządu Okręg    wnioskie    zwołanie    przypadku szczególnej wagi, Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów.

5. Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej mogą brać udzia    posiedzeniach Zarządu Okręgu     głosem doradczym.

 

8. MAJĄTE    FUNDUSZE TOWARZYSTWA ORAZ GOSPODAROWANIE NIMI

 

§ 48

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomośc    fundusze.

 

§ 49

Na fundusze Towarzystwa składają się:

1) wpływy ze składek członkowskich;

2) dotacje, darowizn    zapisy;

3) wpływ    działalności statutowej.

 

§ 50

Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnict    składaniu oświadczeń woli, we wszystkich sprawach majątkowych Towarzystwa jest wymagane współdziałani    podpisy dwóch członków Zarządu Głównego.

 

§ 51

1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą jako samoistny podmiot gospodarczy ora    formie udział    innych podmiotach gospodarczych na zasadach określonyc    odrębnych przepisach.

2. Dochó    działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych.

3. Towarzystwo może otrzymać dotację.

4. Zarządcą majątku Towarzystwa jest Zarząd Główny.

5. Nabycie, zbyci    obciążenie składników majątkowych wymaga uprzedniej uchwały Zarządu Głównego.

6. Zarząd Główny    uzgodnieni    Zarządami Okręgów, określa zasady partycypacj    kosztach działalności:

1) Zarządu Głównego;

2) Zarządów Okręgó    Zarządów Oddziałów – jako uzupełnienie dochodów własnych tych organów.

 

9. TRYB DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU ORAZ ROZWIĄZANIA TOWARZYSTW    JEGO OGNIW TERENOWYCH

 

§ 52

Uchwał    sprawie zmiany Statutu podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 53

1. Uchwałę wnioskującą rozwiązanie Oddziału może podjąć wyłączni    tym celu zwołane Walne Zebranie Członków Oddziału większością 2/3 głosów    obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Uchwała ta podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Okręgu.

2. Uchwałę wnioskującą rozwiązanie Okręgu może podjąć Okręgowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosó    obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.Uchwały,wnioskujące     których mow    ust.     2, rozpatruje Zarząd Główn    podejmujestosowneęuchwał     tych sprawach.

 

§ 54

1. Uchwał    rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwał    rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób jego likwidacji oraz cel, na który ma być przeznaczony majątek.

3. Krajowy Zjazd Delegatów, podejmując uchwał    rozwiązaniu Towarzystwa, wyznacza likwidatora oraz określa zasady rozdysponowania jego majątkiem.

 

§ 55

Sprawy zmiany Statut    rozwiązania się Towarzystwa muszą być umieszczon   proponowanymporządku
duobradd  Krajowego Zjazdu Delegatów.

STATUT

Deklaracja człONKOWSKA

TWO

TOP

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

ul. Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa

Biuro jest czynne we wtorki i środy w godzinach: 9.00-12.00

KRS: 0000110214 • REGON: 000802805 • NIP: 526 000 17 72

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005