System bezpieczeństwa w powiecie

Robert Dynak,
Warszawa 2018

12 września 2018 roku, nakładem Towarzystwa Wiedzy Obronnej ukazała się pierwsza monografia dotycząca bezpieczeństwa powiatowego, której autorem jest dr Robert DYNAK.

Cena książki wynosi 47 złotych, plus 5 złotych koszt wysyłki.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Wszyscy zainteresowani kupnem wydawnictwa mogą je zamówić już teraz. Osoby prywatne i instytucje które chcą zakupić wydawnictwo są proszone o dokonanie wpłaty na konto TWO:

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005
z podaniem w treści przelewu – „SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA
W POWIECIE” i danych kontaktowych.

Aby otrzymać fakturę prosimy o przysłanie zamówienia
na email: towwdzob@op.pl z podaniem danych do faktury
i terminu płatności.

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP

1. SYTUACJA PROBLEMOWA

2. MISJA, ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA POWIATU

2.1. Pozycja prawno-ustrojowa powiatu

2.1.1. Powiat w ustroju politycznym państwa

2.1.2. Powiat w ustroju terytorialnym państwa

2.1.3. Powiat w ustroju społecznym państwa

2.2. Rola powiatu w zapewnieniu funkcjonowania społeczności lokalnej

2.2.1. Geneza problemu wynikająca z analizy literatury
przedmiotu badań

2.2.2. Rola powiatu wynikająca z obowiązujących aktów prawnych

2.2.2.1. Rola powiatu w zakresie pomocy społecznej

2.2.2.2. Rola powiatu w zakresie edukacji publicznej

2.2.2.3. Rola powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia

2.2.2.4. Rola powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

2.2.2.5. Rola powiatu w zakresie budownictwa i architektury

2.2.2.6. Rola powiatu w zakresie dróg i transportu zbiorowego

2.2.2.7. Rola powiatu w zakresie gospodarki wodnej

2.2.2.8. Rola powiatu w zakresie rolnictwa i leśnictwa

2.2.2.9. Rola powiatu dotycząca ochrony środowiska i przyrody

2.2.2.10. Rola powiatu w zakresie bezpieczeństwa narodowego, w tym porządku publicznego

2.2.2.11. Rola powiatu w zakresie spraw obywatelskich

2.2.2.12. Rola powiatu w ochronie praw konsumenta

2.2.2.13. Rola powiatu dotyczące kartografii i katastru

2.2.2.14. Rola powiatu w zakresie gospodarki nieruchomościami

2.2.2.15. Rola powiatu w zakresie ochrony dóbr kultury

2.2.2.16. Rola powiatu w zakresie kultury fizycznej

2.2.2.17. Rola powiatu w zakresie polityki finansów publicznych

2.2.2.18. Rola powiatu w zakresie promocji i rozwoju wspólnoty samorządowej

2.3. Konkluzja

3. UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE

3.1. Czynniki, wyzwania i środowisko uwarunkowań bezpieczeństwa

3.2. Uwarunkowania społeczne

3.3. Uwarunkowania materialno-energetyczne

3.4. Uwarunkowania kulturowe

4. DOŚWIADCZENIA POWIATU W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA

4.1. Powiat w dawnej Polsce

4.2. Powiat w okresie międzywojennym

4.3. Powiat w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945-1975)

5. ZADANIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE

5.1. Podział zadań powiatu z zakresu bezpieczeństwa

5.2. Charakterystyka zadań własnych powiatu

5.2.1. Zadania własne powiatu w zakresie bezpieczeństwa kulturowego

5.2.2. Zadania własne powiatu w zakresie bezpieczeństwa społecznego

5.2.3. Zadania własne powiatu w zakresie bezpieczeństwa publicznego

5.2.4. Zadania własne powiatu w zakresie bezpieczeństwa powszechnego

5.2.5. Zadania własne powiatu w zakresie zarządzania kryzysowego

5.2.5.1. Wnioski z analizy dokumentów planistycznych oraz ćwiczeń powiatowych

5.2.5.2. Zasady uruchamiania środków w sytuacjach kryzysowych w powiecie

5.2.5.4. Ochrona infrastruktury krytycznej

5.2.6. Zadania własne powiatu w zakresie bezpieczeństwa informacji

5.2.7. Zadania własne powiatu w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego

5.2.8. Zadania powiatu w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego

6. ZADANIA POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

6.1. Charakterystyka i podział zadań powiatu z zakresu  administracji rządowej

6.2. Zadania powiatu dotyczące zwierzchnictwa nad organami administracji szczególnej

6.3. Zadania powiatu w zakresie bezpieczeństwa militarnego

6.3.1. Miejsce i zadania powiatu w systemie obronnym państwa

6.3.2. Zadania powiatu w zakresie szkolenia obronnego

6.3.3. Zadania powiatu w zakresie planowania operacyjnego

6.4. Zadania powiatu z zakresu administracji rządowej dotyczące bezpieczeństwa społecznego

6.5. Zadania powiatu z zakresu administracji rządowej dotyczące bezpieczeństwa powszechnego

6.6. Zadania powiatu z zakresu administracji rządowej dotyczące bezpieczeństwa publicznego

7. ORGANIZACJA KIEROWANIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA

7.1. Podstawy teoretyczne kierowania i zarządzania organizacją  bezpieczeństwa w powiecie

7.2. Organy kierowania bezpieczeństwem w powiecie

7.3. Organizacja kierowania bezpieczeństwem w czasie pokoju

7.4. Organizacja kierowania bezpieczeństwem powiatu w czasie  kryzysu

7.5. Organizacja kierowania bezpieczeństwem powiatu w czasie wojny

7.6. Zasada zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami

7.7. Organy samorządu terytorialnego

7.7.1. Organ stanowiący powiatu

7.7.2. Organy władzy wykonawczej powiatu

7.7.3. Organ wykonawczy powiatu o uprawnieniach władzy ogólnej

7.7.4. Organy wykonawcze rządowej administracji zespolonej i niezespolonej powiatu

8. KONCEPCJA POWIATOWEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA

8.1. Założenia ogólne do koncepcji Powiatowego Systemu Bezpieczeństwa

8.2. Misje, cele i zadania PSB

8.3. Koncepcja struktury PSB

8.4. Organizacja i organy kierowania PSB

8.5. Przygotowania w dziedzinie bezpieczeństwa

8.5.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi

8.5.2. Planowanie na potrzeby zarządzania bezpieczeństwem w powiecie

8.6. Konkluzja

ZAKOŃCZENIE.

BIBLIOGRAFIA

ZAŁĄCZNIKI

 

 

Publikacja dr. Roberta Dynaka jest pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem kompleksowo omawiającym system bezpieczeństwa w powiecie. Przedmiotem rozważań była bowiem organizacja bezpieczeństwa w powiecie, a w szczególności działalność powiatu w tym zakresie oraz regulacje prawne, rozwiązania organizacyjne, kompetencje organów i działania w tym obszarze w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Monografia prezentuje bogate doświadczenie praktyczne w przedmiotowej materii, wzbogacając jednocześnie dość skromny dorobek naukowy i publicystyczno-naukowy w dziedzinie bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, w szerokim interdyscyplinarnym ujęciu,  związany z przygotowaniem i realizacją zadań wykonywanych przez powiat w dziedzinie bezpieczeństwa oraz z formułowaniem koncepcji organizacji i funkcjonowania powiatowego systemu bezpieczeństwa. Należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, iż w dostępnych opracowaniach problematyka ta jest niedostatecznie zbadana, większą bowiem uwagę w literaturze przedmiotu poświęca się kwestiom szczegółowym, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej, porządku publicznego, przy jednoczesnym braku próby całościowego ujęcia problematyki bezpieczeństwa na szczeblu ponadgminnym.

Na tym szczeblu dochodzi do zespolenia administracji rządowej z samorządową, to z tego faktu wynika też jego szczególna rola w zapewnieniu bezpieczeństwa na administrowanym terenie. Bez zbudowania jednolitego powiatowego systemu bezpieczeństwa  nie jest możliwa właściwa realizacja misji, celów i zadań powiatu w sferze bezpieczeństwa w ogóle, a za kierowanie powiatowym systemem bezpieczeństwa powinny odpowiadać powiatowe organy władzy ogólnej.

 

Prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler

 

Obecnie funkcjonuje kilka monografii o tematyce dotyczącej ogólnych założeń systemu bezpieczeństwa w Polsce. Brakuje jednak opracowań o większym stopniu szczegółowości, które uzupełnią lukę dotyczącą systemów bezpieczeństwa gmin, powiatów czy województw. Autor porusza kwestie zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze powiatu, wypełniając po części tę lukę. Bezpieczeństwo powiatu częstokroć jest przedmiotem wykładów akademickich w uczelniach prowadzących kierunki: „obronność”, „bezpieczeństwo narodowe”, „bezpieczeństwo wewnętrzne”, oraz „administracja”. Stanowi również samodzielną tematykę kursów obronnych dla organów władzy i pracowników administracji publicznej, dla żołnierzy zawodowych czy studentów studiów podyplomowych zarówno cywilnych, jak i wojskowych, w tym Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, która jest zalążkiem takiej problematyki. Praca jest dedykowana również pracownikom naukowo-dydaktycznym i organom władzy i administracji, szczególnie lokalnej.

Wnikliwa lektura monografii kształtuje uzasadnione przekonanie, że publikacja była pisana z głębokim przemyśleniem i refleksją naukową, a wybór zagadnień poddanych analizie ma charakter nieprzypadkowy. Nie ulega wątpliwości, że brak opracowań w tym zakresie, można określić jako odczuwalny z punktu widzenia zarówno dydaktyki akademickiej, jak i dociekań naukowych. Publikacja jest również odzwierciedleniem wzrostu zainteresowania tą problematyką nie tylko sektora cywilnego, ale również kręgów wojskowych ze względu na obecne zagrożenia niemilitarne i militarne dla Rzeczypospolitej Polskiej. Stąd też monografię „System bezpieczeństwa w powiecie” autorstwa Roberta Dynaka należy w tej mierze przyjąć z satysfakcją.

Nie ulega wątpliwości, że trud, jaki wiąże się z opracowaniem takiej monografii, wynika z potrzeby ciągłej aktualizacji zamieszczonych w niej treści w świetle zmieniającego się nierzadko stanu prawnego. Autor sprostał temu zadaniu, albowiem treść monografii koresponduje z aktualnym stanem prawnym.

 

Ppłk dr inż. Dariusz Nowak

 

powrót

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

ul. Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa

Biuro jest czynne we wtorki i środy w godzinach: 9.00-12.00

KRS: 0000110214 • REGON: 000802805 • NIP: 526 000 17 72

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005