OFERTA SZKOLENIA OBRONNEGO

 

TOWARZYSTWO WIEDZY OBRONNEJ jest organizacją pozarządową o zasięgu krajowym. Jej rodowód sięga do początków formowania się II Rzeczypospolitej. Patronowali jej najwybitniejsi dowódcy Wojska Polskiego z marszałkiem Józefem Piłsudskim na czele. Obecnie zrzesza żołnierzy zawodowych różnych stopni i specjalności, w stanie czynnym i rezerwy, przedstawicieli świata nauki, administracji publicznej każdego szczebla, a także młodzież studiującą i uczącą się. TWO popularyzuje wiedzę związaną z obronnością kraju, z reagowaniem w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych.

 

W ramach swej działalności Towarzystwo Wiedzy Obronnej pragnie zaproponować Państwu ofertę przeprowadzenia szkolenia obronnego wymaganego przez przepisy Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. oraz przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego z dnia 8 października 2015 r.

 

Celem szkolenia jest, w wymiarze teoretycznym, zapoznanie uczestników, pracowników wykonujących zadania obronne w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej z ogólnymi założeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i obronności państwa, podstawami prawnymi realizacji zadań obronnych oraz organizacją i zasadami funkcjonowania systemu obronnego państwa.

 

W wymiarze praktycznym, celem szkolenia jest zgranie wybranych elementów systemu obronnego państwa na poszczególnych poziomach administracji publicznej, w tym systemu kierowania obronnością; nabycie przez osoby szkolone praktycznych umiejętności wykonywania czynności wynikających z ustalonych dla nich lub dla danego stanowiska pracy zadań obronnych; kształtowanie umiejętności współdziałania w realizacji zadań obronnych jednostek organizacyjnych administracji publicznej i przedsiębiorców, na których nałożono zadania obronne, na wszystkich poziomach administracji publicznej; kształtowanie umiejętności współdziałania organów i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania obronne z dowództwami i jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych.

 

Zajęcia z uczestnikami prowadzone w formie wykładów, warsztatów praktycznych oraz gier decyzyjnych.

 

Kadrę szkoleniową stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Sztuki Wojennej, autorzy uznanych monografii i podręczników z dziedziny prawa i bezpieczeństwa narodowego oraz doświadczeni urzędnicy administracji publicznej.

 

Ponadto TWO oferuje swe usługi w zakresie opracowania wymaganego ustawą programu     i planu szkoleń na dany rok kalendarzowy oraz opracowania podręczników i poradników metodycznych w dziedzinie szeroko rozumianej obronności i bezpieczeństwa.

 

Adresatami szkolenia obronnego są:

1. ministrowie, sekretarze stanu, podsekretarze stanu i dyrektorzy generalni w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, z późn. zm.1));

2. osoby pełniące funkcje centralnych organów administracji rządowej i ich zastępcy;

3. kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowanych i ich zastępcy;

4. kierownicy jednostek organizacyjnych podległych ministrom kierującym działami administracji rządowej lub przez nich nadzorowanych i ich zastępcy;

5. kierownicy jednostek organizacyjnych obsługujących Prezesa Rady Ministrów;

6. wojewodowie i wicewojewodowie;

7. marszałkowie i wicemarszałkowie województw, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz ich zastępcy;

8. dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych oraz ich zastępcy w urzędach obsługujących:

a. ministrów kierujących działami administracji rządowej,

b. centralne organy administracji rządowej,

c. jednostki organizacyjne podległe Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowane,

d. jednostki organizacyjne podległe ministrom kierującym działami administracji rządowej lub przez nich nadzorowane;

9. dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych obsługujących Prezesa Rady Ministrów oraz ich zastępcy;

10. dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych w urzędach wojewódzkich oraz ich zastępcy;

11. dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych w urzędach obsługujących organy samorządu terytorialnego oraz ich zastępcy;

12. osoby pełniące funkcje organów rządowej administracji zespolonej i niezespolonej oraz pracownicy urzędów obsługujących te organy;

13. kierownicy wojewódzkich samorządowych, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracownicy tych jednostek;

14. osoby zajmujące stanowiska kierownicze u przedsiębiorców wykonujących zadania obronne, a także wyznaczeni przez nich pracownicy;

15. pracownicy jednostek organizacyjnych kierowanych przez osoby, o których mowa w pkt 1–7;

16. osoby, którym nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji.

 

 

Problematyka szkolenia obejmuje:

1. międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa;

2. procesy integracyjne w ramach międzynarodowych struktur bezpieczeństwa;

3. zasady funkcjonowania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i innych międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa zbiorowego;

4. polityka bezpieczeństwa, w tym strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej;

5. zasady funkcjonowania państwa w stanach gotowości obronnej;

6. organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego państwa i jego elementów;

7. planowanie operacyjne i programowanie obronne;

8. przygotowania gospodarczo-obronne;

9. realizacja zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych;

10. współpraca cywilno-wojskowa;

11. przygotowania do militaryzacji;

12. ochrona ludności w warunkach prowadzonych działań obronnych;

13. ochrona obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;

14. ochrona obiektów kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego;

15. ochrona informacji niejawnych podczas prowadzonych przygotowań obronnych.

16. aspekty prawne, międzynarodowe i krajowe, bezpieczeństwa, obrony narodowej, zarządzania kryzysowego i międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych;

 

 

 

PRZYKŁADOWY PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO

 

dla pracowników wykonujących zadania obronne w jednostkach organizacyjnych administracji rządowej, szczebla centralnego i wojewódzkiego oraz administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego zgodny z Ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego z dnia 8 października 2015 r.

 

1. DZIEŃ

9.00–9.30 Zapoznanie z celami, programem i przebiegiem kursu kierownik kursu

9.30–11.00 Normy prawne regulujące funkcjonowanie państwa w razie zagrożenia konfliktem zbrojnym i w czasie wojny.

Zasady funkcjonowania administracji publicznej w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa

11.00–11.15  Przerwa kawowa (serwis kawowy w miejscu szkolenia)

11.15–11.45  Planowanie obronne w Polsce, w kontekście nowych dokumentów strategicznych

11.45–13.15  Wybrane zagadnienia planowania obronnego z praktycznym opracowaniem dokumentów planowania operacyjnego.

13.15–14.15  Przerwa obiadowa

14.15–15.45  Wojskowe wsparcie władz i społeczeństwa w sytuacjach nadzwyczajnych. Cywilno-wojskowe reagowanie w sytuacji kryzysu polityczno-militarnego.

 

2. DZIEŃ

9.00–10.30 Przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP.

10.30–11.00 Przerwa kawowa (serwis kawowy w miejscu szkolenia)

11.00–11.45 Szkolenie obronne w Polsce. Omówienie zmian w zakresie planowania i realizacji szkolenia w administracji publicznej w świetle przepisów „nowego” rozporządzenia ws. szkolenia obronnego.

12.00–12.45 Kontrola realizacji zadań obronnych

w administracji publicznej – wnioski z przeprowadzonych kontroli kompleksowych.

13.00–14.00 Przerwa obiadowa

14.00–15.30 Wyzwania, zagrożenia i szanse dla bezpieczeństwa Polski.

15.45–16.45 Omówienie procesu planowania i realizacji zagadnień obronnych w podległych jednostkach organizacyjnych resortu finansów.

 

3. DZIEŃ

9.00–11.30 Cywilno-wojskowe reagowanie w sytuacji kryzysu polityczno-militarnego. Pokaz wykorzystania techniki komputerowej w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzW.

11.30–12.00 Przerwa kawowa (serwis kawowy w miejscu szkolenia)

12.00–13.30 System kierowania bezpieczeństwem państwa – System Stanowisk Kierowania oraz System Stałych Dyżurów.

13.30–14.00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia Kierownik kursu

14.00–15.00 Obiad

 

 

 

powrót

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

ul. Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa

Biuro jest czynne we wtorki i środy w godzinach: 9.00-12.00

KRS: 0000110214 • REGON: 000802805 • NIP: 526 000 17 72

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005