„Wiedza Obronna”

Kwartalnik o charakterze popularnonaukowym prezentujący aktualne zagadnienia polityczno-militarne, w wymiarze euroatlantyckim, związane z bezpieczeństwem narodowym i systemem obronnym państwa. Autorami publikacji są nauczyciele akademiccy z uczelni cywilnych i wojskowych, specjaliści z dziedziny obronności kraju i bezpieczeństwa obywateli i doktoranci.

Treści zawarte w kwartalniku mogą być przydatne zarówno zgłębiającym wiedzę politologiczną z nauk społecznych, jak i przedstawicielom administracji publicznej wypełniającym obowiązki obronne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

 

Kwartalnik „Wiedza Obronna”  znajduje się w części B listy punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przyznano 2 punkty za publikację.

 

W skład Rady Programowej wchodzą: prof. dr hab. inż. Waldemar KITLER – przewodniczący, Akademia Sztuki Wojennej, prof. dr hab. Marian KOZUB – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Jacek PAWŁOWSKI – Akademia Sztuki Wojennej, dr hab. Paweł SOROKA – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa, gen. bryg. dr hab. Tadeusz SZCZUREK, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna, mł. insp. dr hab. Agata TYBURSKA – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

 

Zespół redakcyjny tworzą: mgr Lech MLECZKO – redaktor naczelny – Towarzystwo Wiedzy Obronnej, dr Jan BRZOZOWSKI – redaktor prowadzący, mgr Agnieszka BARTKIEWICZ – redaktor techniczny – Towarzystwo Wiedzy Obronnej, dr hab. Piotr MILIK – redaktor tematyczny: prawo bezpieczeństwa i prawo obronne, dr Mariusz Antoni KAMIŃSKI – redaktor tematyczny: bezpieczeństwo narodowe, dr hab. Marian KULICZKOWSKI – redaktor tematyczny: obronność państwa, dr Zbigniew MOSZUMAŃSKI – redaktor tematyczny: geografia bezpieczeństwa, historia bezpieczeństwa, militarna turystyka kulturowa.

 

Redaktor naukowy: prof. dr hab. Waldemar KITLER

 

Recenzenci pisma:

prof. dr hab. Waldemar KITLER

prof. nadzw. dr hab. Paweł SOROKA

dr hab. Piotr MILIK

 

ADRES REDAKCJI:

Towarzystwo Wiedzy Obronnej, 01-204 Warszawa,

ul. Siedmiogrodzka 3A

Strona internetowa: www.two.com.pl

ZG TWO: +48509040802

Redakcja: +608064077

 

Edycja:

Dom Wydawniczy ELIPSA

00-189 Warszawa

ul. Inflancka 15/198

tel. 22 635 03 01

 

„Wiedza Obronna” nr 3–4/2018

 

Spis treści

 • dr Zbigniew MOSZUMAŃSKI, Drogi do Niepodległości

 

Bezpieczeństwo międzynarodowe

 • mgr inż. Tomasz FERFECKI, Komunikacja strategiczna Federacji Rosyjskiej w obszarze militarnym Republiki Serbii
 • mgr inż. Sławomir GROMADZKI, Relacje stosunków Rosja – USA w kontekście rywalizacji
   o wpływy w Arktyce
 • mgr Andrzej PESTKOWSKI, Modernizacja sił powietrznych Federacji Rosyjskiej
 • mgr Aleksandra ROMANOWSKA, Armia ukraińska – nowy początek

 

Bezpieczeństwo narodowe

 • dr Mariusz Antoni KAMIŃSKI, Rola Żandarmerii Wojskowej w zwalczaniu terroryzmu
   po uchwaleniu ustawy o działaniach antyterrorystycznych
 • mgr Konrad MAJKA, Myśl wojskowa Jana Jakuba Rousseau

 

Obrona narodowa

 • dr Leszek PAWELSKI, Bractwo kurkowe sojusznikiem w wychowaniu patriotycznym młodzieży
 • mgr Adam STADNIK, Współodpowiedzialność rodziny za kształtowanie postaw obywatelskich wobec współczesnych zagrożeń społecznych

 

Zarządzanie kryzysowe

 • mgr Piotr KOWALCZYK, O planowaniu cywilnym na szczeblu gminy i powiatu –
   uwag kilka

„Wiedza Obronna” nr 1–2/2018

 

Spis treści

Bezpieczeństwo międzynarodowe

 • mgr Ewa FRONCZAK, American Strategy to Fight the Islamic State
 • mgr Bartosz CHMIELEWSKI, Rosyjska „Miękka Siła” – nowoczesne metody oddziaływania międzynarodowego
 • mgr Aleksandra ROMANOWSKA, Rosyjskie wpływy w Niemczech
 • mgr Aleksander Ksawery OLECH, Nowa ustawa antyterrorystyczna w Republice Francuskiej
 • mgr Marcin OLECHOWSKI, „Wojna psychologiczna” – próba zdefiniowania pojęcia
 • mgr Witold REPETOWICZ, Broń „D” jako zagrożenie asymetryczne

 

Bezpieczeństwo narodowe

 • mgr Dominika JACH, Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa kulturowego
 • mgr Jarosław ŚWISTAK, Współczesne zagrożenie terrorystyczne a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej
 • mgr Sławomir GROMADZKI, Polska polityka arktyczna w aspekcie bezpieczeństwa narodowego

 

Obrona narodowa

 • mgr Radosław SITEK, Świadczenia na rzecz podnoszenia potencjału
 • mgr inż. Robert WÓDKIEWICZ, Analiza obowiązujących uwarunkowań prawnych dotyczących użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych oraz ochronie infrastruktury krytycznej

 

Zarządzanie kryzysowe

 • mgr Mirosław STRUŻYŃSKI, Ćwiczenia obronne „Gotowość 2017” – jako element praktycznego przygotowania formacji Obrony Cywilnej do zwalczania
  zagrożeń lokalnych w czasie wojny

„Wiedza Obronna” nr 3–4/2017

 

Spis treści

Bezpieczeństwo międzynarodowe

 • mgr Marcin SZERSZEŃ, Taktyczna broń jądrowa Federacji Rosyjskiej
 • mgr Daniel SMAGA,  Bezzałogowe systemy powietrzne w konfliktach zbrojnych
 • mgr Otylia BIENIEK, Cyberprzestrzeń w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej
 • mgr Tomasz FERFECKI, Współpraca Serbii z Federacją Rosyjską w obszarze militarnym
   jako wyzwanie dla rozwoju współpracy Serbia – NATO
 • mgr Beata GOSTOMCZYK, Definicje wojny hybrydowej i jej postrzeganie
   przez Rosjan

 

Bezpieczeństwo narodowe

 • mgr Justyna FLORCZAK-MIKINA, Przestępczość przeciwko rodzinie w przestrzeni bezpieczeństwa lokalnego
 • mgr Alicja KOS, Podsystem obronny w systemie bezpieczeństwa narodowego
 • mgr Dorota ZIUZIA-LIPIEC, Bioterroryzm zagrożenie wciąż realne
 • mgr Agata WAWRZYSZUK, Negocjacje dotyczące wyprowadzenia  Armii Radzieckiej – warunkiem odzyskania pełnej suwerenności Polski
 • mgr Agata ZIÓŁKOWSKA, Biały wywiad jako ogólnodostępna forma cyberinwigilacji a bezpieczeństwo danych użytkowników urządzeń mobilnych

 

Obrona narodowa

 • ppłk mgr inż. Emil SZTUKA, Aspekty oceny ryzyka w kontekście użycia
   Wojsk Specjalnych
 • mgr Kamila SIPORSKA,  Żandarmeria Wojskowa w zabezpieczeniu szczytu NATO w Warszawie oraz 31 Światowych Dni Młodzieży
 • mgr Andrzej STEMPIEŃ, Koncepcja ulokowania Wojsk Obrony Terytorialnej
   w systemie bezpieczeństwa RP (wg stanu na dzień 22 maja 2017 r.)

 

Zarządzanie kryzysowe

 • mgr Wojciech  SOSNOWSKI, Cele i zadania jednostek samorządu terytorialnego
   w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • mgr Piotr TUCHOWSKI, Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1

„Wiedza Obronna” nr 1–2/2017

 

Spis treści

Bezpieczeństwo międzynarodowe

 • mgr Mariusz LEWCZUK, Grupy Bojowe Unii Europejskiej - wkład Polskich Sił Zbrojnych w bezpieczeństwo Europy
 • mgr Robert KOBRYŃSKI, Środkowoeuropejski region geostrategiczny – znaczenie dla Europy i świata
 • mgr Artur WRZOSEK, Rola i znaczenie przemysłowego potencjału obronnego dla obrony narodowej Francji.
 • Szymon NIEDZIELA, Gwardia Cywilna – tarcza i miecz Królestwa Hiszpanii;
 • mgr Karolina KUKLA, Przeciwdziałanie użyciu broni masowego rażenia przez terrorystów na przykładzie Stanów Zjednoczonych
 • Szymon MARCINÓW, Iran – analiza możliwości wybuchu konfliktu zbrojnego przez pryzmat teorii stosunków międzynarodowych.

 

Bezpieczeństwo narodowe

 • mgr Renata RYBACKA, Aksjologiczne aspekty bezpieczeństwa społecznego
 • mgr Wioletta WRÓBEL-DELEGACZ, Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego - środki i narzędzia
 • Jarosław ROZMANOWSKI, Aspekty prawne bezpieczeństwa powietrznego Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju. Działania Informacyjne
 • mgr Jacek CHARATYNOWICZ, Ekonomiczne aspekty cyberprzestępczości. zagrożenia związane z konwersją i transferem wirtualnymi walutami

 

Obrona narodowa

 • mgr Dariusz MARCZYŃSKI, Potrzeby osobowe Państwowej Straży Pożarnej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny – zarys problemu
 • Sylwia DEMEDZIUK, Rola przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w Polsce. Teoria i praktyka;
 • Marcin KOPCZYŃSKI, Pasażerski transport kolejowy jako podmiot pozamilitarnych przygotowań obronnych
 •  

Zarządzanie kryzysowe

 • mgr Ireneusz ZYGMUNT, Rola Rządowego Centrum Bezpieczeństwa we wsparciu administracji publicznej przez Siły Zbrojne RP w sytuacjach kryzysowych

„Wiedza Obronna” nr 3–4/2016

 

Spis treści

Bezpieczeństwo międzynarodowe

 • mgr Grzegorz GRODZKI, Ryzyko w dokumentach strategicznych państw i organizacji
 • mgr Tomasz DOŁĘGA, Sprzeczność wielokulturowości – źródło upadku idei

 

Bezpieczeństwo narodowe

 • mgr Ewa JAKUBIAK, Społeczeństwo wobec zagrożeń terrorystycznych
 • mgr Andrzej PESTKOWSKI, Prognoza wyzwań i zagrożeń zewnętrznych dla Polski w XXI wieku

 

Działania informacyjne

 • mgr inż. Jakub KOWALEWSKI, Oprogramowanie złośliwe zagrożeniem cyberprzestrzeni

 

Obrona narodowa

 • mgr Ewa KOŚCIELNIAK, Istota, teoria, przykłady i uczestnicy działań asymetrycznych
 • mgr Bartosz ŁOTOCKI, Obrona cywilna jako pozamilitarny element systemu obronnego państwa
 • mgr Anna GDULA, Istota i znaczenie morale w identyfikacji żołnierzy zawodowych z Wojskiem Polskim

 

Zarządzanie kryzysowe

 • kpt. mgr Michał MISTERKA, Ochrona przeciwpowodziowa w Polsce – założenia systemowe
 • Maria NICOPULOS, Przewóz drogowy towarów wysokiego ryzyka
 • kpt. mgr inż. Łukasz SZEWCZYK, System powiadamiania ratunkowego

„Wiedza Obronna” nr 1–2/2016

 

Spis treści

Bezpieczeństwo międzynarodowe

 • mgr Rafał CIASTOŃ, Strategia antydostępowa. Nowe wyzwanie dla globalnej pozycji US Navy
 • mgr Andrzej KOZICKI, Władze cywilne wobec ataków antyterrorystycznych w Norwegii w 2011 roku. Przywództwo, zasoby kulturowe i język politycznego opisu
 •  
 • Bezpieczeństwo narodowe
 •  
 • mgr Emilia CYBULSKA, Znaczenie kultury bezpieczeństwa w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego
 • mgr Anna GAWOŃSKA, Zmiany w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych
 • mgr Marcin TOPCZEWSKI, Organizacja systemu obrony powietrznej RP i jego rola w systemie bezpieczeństwa narodowego
 • mgr Patryk DOBRZYCKI, Transformacja cywilnych służb specjalnych RP w latach 1989–2014 – próba refleksji
 • mgr Jarosław KARWEL, Wzmocnienie techniki przesłuchań jako element działań antyterrorystycznych podejmowanych przez organy demokratycznego państwa prawnego
 • mgr inż. Tomasz GOLIŃSKI, Fałszywe banknoty orężem w konflikcie zbrojnym (na przykładzie rosyjskiej kampanii Napoleona i operacji Bernhard)

 

Działania informacyjne

 • mgr inż. Wojciech JÓZEFOWICZ, Kształtowanie kultury bezpieczeństwa informacji

 

Obrona narodowa

 • mgr Jowita BRUDNICKA, Działalność organizacji proobronnych na rzecz realizacji celów publicznych
 • ppłk mgr inż. Sławomir MURAS, Implementacja dyrektywy INSPIRE. Korzyści i zagrożenia dla obronności państwa

 

Zarządzanie kryzysowe

 • mgr Anna GŁĘBICKA, Charakterystyka zadań i organizacji działania Policji w sytuacjach kryzysowych

„Wiedza Obronna” nr 4/2015

 

Spis treści

 • prof. dr hab. Waldemar KITLER, Koncepcja SBN RP w ustaleniach Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 (Strategia rozwoju SBN RP) – analiza porównawcza
 • dr Radosław WIŚNIEWSKI, Zarządzanie bezpieczeństwem cywilnym portów lotniczych w Polsce. Uregulowania prawne. Zagrożenia. System
 • płk (s) dr Władysław TKACZEW, Przemiany strukturalne i organizacyjne WP
   w latach 1989–2014
 • płk (s) dr Władysław TKACZEW, Paralele w sytuacji polityczno-militarnej Europy
   z lat 1936–1939 i 2013–2015
 • Roczny spis treści

 

 

 

„Wiedza Obronna” nr 2–3/2015

 

Spis treści

 • Kazimierz HOLICZKO, Bezpieczeństwo międzynarodowe Polski w dobie globalizacji – wyzwania i zagrożenia
 • mgr inż. Przemysław Kazimierz LIPCZYŃSKI, Użycie amunicji kasetowej w konflikcie zbrojnym na wschodzie Ukrainy
 • mgr Gaweł WIŚNIEWSKI, Struktury organizacyjne, uzbrojenie i wyposażenie techniczne Wojska Polskiego w połowie lat 80.
 • mgr inż. Magdalena WILCZYŃSKA, Wojskowa ochrona przeciwpożarowa w systemie ochrony przeciwpożarowej resortu obrony narodowej oraz systemie ochrony przeciwpożarowej kraju
 • mgr Maciej KARWAS, Zapobieganie proliferacji broni masowego rażenia jako element prewencyjny zarządzania kryzysowego – wybrane zagadnienia
 • dr Bogdan WÓJTOWICZ, dr inż. Tomasz NALEPA, Elbląg – byłe miasto hanzeatyckie w konsekwentnym dążeniu do wielkiego powrotu do bałtyckiej rodziny portów morskich
 • mgr Marcin KRZYWICKI, Komercyjny sektor ochrony, ratownictwa i obrony narodowej w systemie bezpieczeństwa narodowego RP
 • prof. nadzw. dr hab. Zbigniew KLIMIUK, Restrykcje handlowe Zachodu wobec krajów bloku komunistycznego na przełomie lat 50. i 60. XX w.

 

 

 

 

„Wiedza Obronna” nr 1/2015

 

Spis treści

 • dr Ryszard SKWIERCZYŃSKI, Społeczeństwo wobec rewolucji technologii informacyjnych
 • dr Alojzy PILICH, Służba informacji powietrznej (FIS) jako jeden z elementów bezpieczeństwa narodowego
 • mgr Szymon PEREIRA-BRODNICKI, Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Ameryki Łacińskiej w pierwszych latach zimnej wojny
 • mgr Anna JABŁOŃSKA-SIARKOWSKA, Gwardia Narodowa jako element bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki – wprowadzenie do dyskusji
 • prof. nadzw. dr Leszek PAWELSKI, Elementy wychowania patriotycznego w naszych szkołach i ich ewolucja
 • dr Szymon NIEDZIELA, Znak Polski Walczącej w kontekście teorii semiotyki i praktyki konspiracyjnej
 • mgr Daria OLENDER, mgr Gaweł WIŚNIEWSKI, Przygotowania obronne II RP w obliczu zagrożenia wojennego w drugiej połowie lat 30. XX wieku

 

 

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

ul. Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa

Biuro jest czynne we wtorki i środy w godzinach: 9.00-12.00

KRS: 0000110214 • REGON: 000802805 • NIP: 526 000 17 72

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005