Bezpieczeństwo informacyjne

 

Już od 10 grudnia 2017 roku w swojej ofercie wydawniczej Towarzystwo Wiedzy Obronnej pojawiło się nowe opracowanie pt.:

„Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne”,

wydane pod redakcją naukową: profesora doktora habilitowanego Waldemara Kitlera i doktor habilitowanej Joanny Taczkowskiej-Olszewskiej, profesor nadzwyczajnej Akademii Sztuki Wojennej.

Publikacja powstała przy współpracy z Narodowych Instytutem Audiowizualnym – FINA.

 

Wszyscy zainteresowani kupnem wydawnictwa mogą je zamówić już teraz.

Osoby prywatne i instytucje które chcą zakupić wydawnictwo są proszone o dokonanie wpłaty na konto TWO:

Bank Pekao SA

67 1240 6218 1111 0000 4611 7005

z podaniem w treści przelewu – „Bezpieczeństwo Informacyjne” i danych kontaktowych.

 

Aby otrzymać fakturę prosimy o przysłanie zamówienia na email: towwdzob@op.pl

z podaniem danych do faktury i terminu płatności.

 

Cena książki wynosi 42 złote, plus 5 złotych koszt wysyłki.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

O publikacji

Oddajemy do rąk Czytelników książkę, której celem jest zaprezentowanie postulatów natury teoretycznej i praktycznej dotyczących ustalenia pojęcia i domeny bezpieczeństwa informacyjnego. Publikacja jest skierowana do szerokiego grona odbiorców zajmujących się problematyką bezpieczeństwa w wymiarze teoretycznym i praktycznym, do nauczycieli akademickich i studentów wyższych uczelni. Być może w pewnym stopniu praca ta przyczyni się nie tylko do podniesienia poziomu wiedzy, ale również świadomości oraz rozstrzygnięć legislacyjnych i organizacyjnych na rzecz rozsądnego korzystania z tego najistotniejszego czynnika postępu ludzkości. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że wymaga to podejmowania różnorodnych działań wymagających zaangażowania wielu podmiotów obejmujących niemal wszystkie dziedziny życia społecznego i funkcjonowania państwa. Ze względu na transdyscyplinarny charakter informacji i jej przemożny wpływ na rozwój ludzkości dyskusja nad jej różnymi aspektami nie może być tylko udziałem przedstawicieli nauk technicznych, nauk ekonomicznych lub nauk o bezpieczeństwie. Mają oni bowiem na uwadze głównie zagadnienia technicznie i organizacyjne zdobywania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji informacji w różnych dziedzinach funkcjonowania jednostek, grup społecznych i państw, a w końcu jej zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem. Rozsądne korzystanie z postępu informacyjnego wymaga też analiz prawno-administracyjnych, refleksji filozoficznej, analiz socjologicznych i z punktu widzenia psychologii, pedagogiki, a nawet nauk o zdrowiu. Publikacja, którą przekazujemy Czytelnikom, przygotowana została przez zespół badaczy prezentujący różne ośrodki akademickie w Polsce, a głównie Instytutu Prawa i Administracji Obronnej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

Autorzy, każdy w zależności od szczegółowego fragmentu przedmiotu rozważań, korzystali z rozlicznej literatury, aktów normatywnych, orzecznictwa i dokumentów źródłowych. Pojawiły się też wnioski i hipotezy nowe w stosunku do już istniejących, czym – mamy nadzieję – sprowokujemy do dalszej eksploracji naukowej przedmiotowej problematyki.

 

SPIS TREŚCI:

 

I. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE JAKO DZIEDZINA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

 

W. Kitler – Pojęcie i zakres bezpieczeństwa informacyjnego państwa, ustalenia systemowe i definicyjne

J. Taczkowska-Olszewska – Bezpieczeństwo informacyjne jako kategoria prawna. Ujęcie teoretyczne

K. Chałubińska-Jentkiewicz – Bezpieczeństwo telekomunikacyjne jako element bezpieczeństwa informacyjnego

M. Polkowska – Bezpieczeństwo informacyjne w lotnictwie. Aspekty prawne i administracyjne

 

II. CYBERPRZESTRZEŃ – SFERA RYWALIZACJI I NOWE POLE ZAGROŻEŃ

 

P. Milik – Międzynarodowe uregulowania prawne w sferze bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

O. Bieniek – Defensywne i ofensywne zdolności militarne Federacji Rosyjskiej w cyberprzestrzeni

M. Kołodziejczak – Działania w cyberprzestrzeni jako przesłanka wprowadzenia stanów nadzwyczajnych w Polsce

L. Szot – Prawo do bycia zapomnianym w sieci

 

III. PRZEPŁYW INFORMACJI W PROCESIE WYWIADOWCZYM – OCHRONA ŹRÓDEŁ, RETENCJA, PRZETWARZANIE, PRZESYŁ

 

M. Nowikowska – wystąpienie pokontrolne jako informacja jawnoźródłowa białego wywiadu

A. Brzostek – Ochrona informacji w elektronicznym przesyłaniu dokumentów w postępowaniu administracyjnym

P. Dobrzycki – Informacja jako czynnik sprawczy w sferze bezpieczeństwa w aspekcie działalności służb specjalnych

I. Szostek – Prawo do informacji publicznej a ochrona danych osobowych w polskim systemie prawnym

M. Porzeżyński – Ograniczenie zasady dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy

 

IV. ZAKŁÓCENIA INFORMACYJNE – ZAGROŻENIA, RODZAJE NARUSZEŃ, SANKCJE

 

F. Radoniewicz – Ujęcie przestępstw przeciwko ochronie informacji w kodeksie karnym a postanowienia dyrektywy 2013/40/UE dotyczącej ataków na systemy informatyczne – aspekty wybrane

K. Badźmirowska-Masłowska – Małoletni użytkownik Internetu a zagrożenia bezpieczeństwa informacji

S. Chomoncik, K. Buczma – Bezpieczeństwo ochrony danych osobowych w uczelni wyższej – wybrane zagadnienia

M. Stepnowska – Ograniczenia w uprawnieniach informacyjnych członka spółdzielni mieszkaniowej a ochrona danych osobowych

Bezpieczeństwo informacyjne

Postęp, wiążący się z przejściem do nowego, wyższego etapu w rozwoju ludzkości, przynosi pozytywne jak i negatywne następstwa w różnych dziedzinach działalności człowieka, a także społeczności zorganizowanej w państwo.

Tak samo rzecz się ma z informacją, jej zastosowaniem dla dobra, ale i na szkodę innych ludzi. Dzięki łatwemu i powszechnemu dostępowi do informacji tworzy się społeczeństwo informacyjne wykorzystujące ją w działalności gospodarczej, społecznej, politycznej i kulturowej, służy swobodnemu przepływowi technologii, osiągnięć nauki, idei i poglądów. Pomnażany jest dochód narodowy, jakość zarządzania państwem, a co ważne szybki dostęp do wiarygodnych informacji i ich wymiany między ludźmi skraca czas i zmniejsza wysiłek potrzebny na realizację wielu zadań.

Jest też negatywny wymiar skutków rozwoju społeczeństwa informacyjnego i funkcjonowania całej sfery informacyjnej. Rozwój w zakresie komunikowania się ze sobą różnych podmiotów i poznawania świata, a także zbiór podmiotów przekazujących i odbierających informacje oraz technologii i narzędzi (sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, sieci, systemów informatycznych, infrastruktury informacyjnej, baz, zbiorów, oprogramowania i metod przetwarzania informacji) ich zbierania, gromadzenia, przechowywania oraz nośników i przetworników sygnałów służących tejże działalności mimo, że jest przyczyną pogłębienia współpracy między ludźmi ma też swoją negatywną stronę.

Zważywszy na transdyscyplinarny charakter informacji i związanego z nią bezpieczeństwa informacyjnego, z punktu widzenia różnych dziedzin nauki, a głównie prawa, nauki o administracji i nauk o bezpieczeństwie bierzemy na wzgląd informację i powiązane z nią instytucje prawa, by w konsekwencji wypełnić nadal znaczną lukę w pojmowaniu bezpieczeństwa informacyjnego.

Autorzy, każdy w zależności od szczegółowego fragmentu przedmiotu naszych rozważań, korzystali z rozlicznej literatury, aktów normatywnych, orzecznictwa i dokumentów źródłowych. Pojawiły się też wnioski i hipotezy nowe w stosunku do już istniejących, czym – mamy nadzieję – sprowokujemy do dalszej eksploracji naukowej przedmiotowej problematyki.

 

 

 

 

powrót

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

ul. Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa

Biuro jest czynne we wtorki i środy w godzinach: 9.00-12.00

KRS: 0000110214 • REGON: 000802805 • NIP: 526 000 17 72

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005