Działalność

Wydawnicza

Towarzystwa

Wiedzy

Obronnej

 

WIĘCEJ

WIĘCEJ

WIĘCEJ

WIĘCEJ

WIĘCEJ

WIĘCEJ

WIĘCEJ

WIĘCEJ

WIĘCEJ

WIĘCEJ

WIĘCEJ

WARUNKI PRENUMERATY kwartalnika
„Wiedza OBRONNa

w 2019 roku

 

Prenumeratorzy indywidualni składają zamówienia bezpośrednio u wydawcy:

 

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

01-204 WARSZAWA

ul. Siedmiogrodzka 3A

 

email:

towwdzob@op.pl

 

Informujemy, że w 2019 roku Towarzystwo Wiedzy Obronnej będzie nadal wydawało kwartalnik „Wiedza Obronna”. Również w tym roku pismo wydajemy w numerach łączonych: 1-2 i 3-4.

 

Prenumerata roczna: 112 zł

Koszt wysyłki rocznika: 10 zł

Cena jednego numeru „Wiedzy Obronnej” wynosi: 28 zł

Koszt wysyłki zamówionego pojedynczego egzemplarza: 5 zł

 

Podane kwoty obejmują podatek VAT

 

 

W tym roku nie planujemy wznowienie wydawania „Zeszytów Problemowych” ale

w przygotowaniu mamy trzy  książki o tematyce związanej z obronnością. O naszych planach wydawniczych
 będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.

 

 

Czytelnicy zamawiający nasze wydawnictwa u innych dostawców,
 kupują je na warunkach i po cenach określonych przez tych dystrybutorów i kolporterów.

 

Uwagi i wymagania redakcyjne
do publikacji artykułów w kwartalniku „Wiedza Obronna”

 

 

 

Artykuł należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem autora/autorów, jego/ich afiliacją, adresem e-mail i numerem telefonu do kontaktu. Tekst należy nadesłać w postaci elektronicznego dokumentu tekstowego w edytorze Word (doc, docx).

Objętość tekstu: do 1 arkusza autorskiego, tzn. do około 16 stron A4. Na objętość artykułu składa się: abstrakt w języku polskim i angielskim (maks. po 250 słów) ze słowami kluczowymi (maks. 5 słów), tekst artykułu wraz wykresami, tabelami i bibliografią.

Format i układ strony: wszystkie marginesy 2,5 cm, tekst wyjustowany, czcionka Times New Roman 12 pkt. (w przypisach dolnych 10 pkt.), interlinia 1,5 wiersza.

Tabele, wykresy, rysunki: oznaczenia cyfrą arabską, tytuł powinien znajdować się nad obiektem, a źródło pod nim. Czcionka w tabelach od 9 do 10 pkt., pojedynczy odstęp pomiędzy wierszami. Ilustracje (wykresy, rysunki, mapy, zdjęcia) należy przesłać w odrębnym pliku (Excel w przypadku wykresów, pozostałe – edytowalny plik graficzny – w formacie jpg, tif lub inne). Tytuły tabel, wykresów i rysunków – czcionka pogrubiona, Times New Roman 10 pkt.

Skróty: objaśnienie w tekście, w miejscu pierwszego zastosowania.

Przypisy: typ klasyczny (tradycyjny) - w tekście głównym u dołu strony.

Przykłady:

• przypis prosty: J. Nowak, Organizacje i uwarunkowania ich rozwoju, Warszawa 2015, s. 10.

• przypis z rozdziału książki pod redakcją: J. Kowalski, Współczesne problemy armii krajów rozwijających się, w: Świat współczesny, red. nauk. J. Polańska, Kutno 2010, s. 75–81.

• przypis z czasopisma: J. Nowak, Jak skutecznie radzić sobie ze stresem w wojsku, „Wiedza Obronna” 2013, nr 1, s. 125–128.

• przypis publikacji internetowej: J. Kamiński, Kultura masowa w czasach jagiellońskich, http://sjp.pwn.pl/sjp/kultura-masowa;2476453.html [dostęp: 7.04.2015 r.].

Bibliografia: powinna być umieszczona na końcu tekstu zasadniczego i ułożona w porządku alfabetycznym. Pozycji bibliograficznych nie należy numerować.

Przykład: Nowak Józef, Modernizacja w społeczeństwie globalnym, tłum. Jan Kowalski, w: Świat współczesny, red. nauk. Janina Polańska, Kutno 2010.

Kwartalnik "Wiedza Obronna"  znajduje się w części B listy punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przyznano 2 punkty za publikację.

Artykuły są recenzowane przez  dwóch niezależnych  recenzentów. Recenzenci mogą zwrócić się do autora z prośbą o korektę niektórych fragmentów tekstu. Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem recenzentów dopuszczającym artykuł do publikacji lub nie. Artykuł nie jest dopuszczony do publikacji w przypadku jednej lub dwóch recenzji negatywnych. Redakcja kwartalnika zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek językowych i graficznych oraz dokonywania zmian układu tekstu, które nie wpłyną na wartość merytoryczną artykułu.

 

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego TWO w sprawie zasad odpłatności za publikację artykułów naukowych w „Wiedzy Obronnej” autorzy nieposiadający stopnia ani tytułu naukowego wnoszą opłatę w wysokości:

100 zł za pracę w języku polskim,

150 zł za pracę w języku angielskim.

Opłaty zawierają aktualną stawkę VAT. i wpłacane są w terminie 30 dni po otrzymaniu przez autora informacji o zakwalifikowaniu artykułu  do konkretnego wydania „Wiedzy Obronnej”.

 

Z każdym z autorów będzie podpisana umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktor naczelny kwartalnika „Wiedza Obronna”, z siedzibą przy ul. Siedmiogrodzka 3A, 01-204 WARSZAWA, jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) informuje, że udostępnione dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu możliwości prowadzenia korespondencji. Administrator danych informuje ponadto, że na podstawie ww. ustawy każdy udostępniający ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

 

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

ul. Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa

Biuro jest czynne we wtorki i środy w godzinach: 9.00-12.00

KRS: 0000110214 • REGON: 000802805 • NIP: 526 000 17 72

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005