„Zeszyt Problemowy”
nr 3 (78) 2015

Państwa nieuznawane i upadłe w prawie
i bezpieczeństwie międzynarodowym –
wyzwanie czy zagrożenie

 

Cena: 22 zł, plus 5 złotych koszt wysyłki.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

 

SPIS TREŚCI

 • Piotr Milik, Malwina Ewa Kołodziejczak – Wstęp
 • Tomasz Hoffmann – Państwa upadłe
 • Marcin Górnikiewicz – Znaczenie definiowania wybranych pojęć ujętych w doktrynie „Operacji psychologicznych” dla późniejszego procesu realizacji działań w czasie konfliktu
 • Malwina Ewa Kołodziejczak – Republika Kosowo jako przykład państwa nieuznawanego w świetle prawa międzynarodowego publicznego
 • Emilia Alaverdov – Comparison analisys of recognition Abkhazia, Tskhinvali Region and Kosovo
 • Marcin Kamassa – Państwowość nieuznawana w obszarze postradzieckim. Status prawnomiędzynarodowy Abchazji i Osetii
 • Szymon Krupka – Somalia. Przykład państwa nieuznawanego
 • Grzegorz Klein, Cyprian Kozera – Organizacja „Państwo Islamskie”
 • Kamil Szubart – Wpływ państw dysfunkcyjnych na bezpieczeństwo wewnętrzne Szwajcarii. Ekstremizm islamski na obszarze Konfederacji Szwajcarskiej
 • Aleksandra Kotowska – Afrykańskie państwa dysfunkcyjne i ich wpływ na procesy migracyjne zachodzące w Europie
 • Maciej Hacaga – Wykorzystanie państw upadłych do finansowania działalności terrorystycznej przez produkcję ropy na przykładzie Państwa Islamskiego
 • Marcin Błoński, Eksploatacja surowców mineralnych Grenlandii a podmiotowość polityczna największej wyspy świata

„Zeszyt Problemowy”
nr 2 (77) 2015

Krzysztof Parulski

Współczesne prawo międzynarodowe
wobec wojny hybrydowej na przykładzie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego

 

Cena: 22 zł, plus 5 złotych koszt wysyłki.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

 

 

Spis treści

Wstęp

1. Kształtowanie się zakazu użycia siły w prawie międzynarodowym

1.1. Działalność Ligi Narodów

1.2. Delegalizacja agresji po II wojnie światowej

2. Wojna hybrydowa na tle regulacji prawa międzynarodowego i tendencji do nadużyć prawa w konflikcie zbrojnym

2.1. Analiza podstawowych pojęć

2.2. Elementy wojny hybrydowej

3. Fazy konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na tle pojęć „samoobrony” i „agresji”

3.1. Pierwsza faza – zamieszki wewnętrzne

3.2. Druga faza – aneksja Półwyspu Krymskiego

3.3. Rola Rady Bezpieczeństwa NZ

3.4. Pojęcie „agresji”

3.5. Trzecia faza konfliktu rosyjsko-ukraińskiego

4. Koncepcje dopuszczające użycie siły zbrojnej

4.1. Postanowienia Karty NZ

4.2. Prawo do samostanowienia narodów

4.3. Interwencja humanitarna

4.4. Odpowiedzialność za ochronę (responsibility to protect)

4.5. Interwencja zbrojna w celu obrony własnych obywateli

4.6. Pomoc wojskowa na żądanie

5. Odpowiedzialność międzynarodowa państwa

5.1. Odpowiedzialność państwa za czyny międzynarodowo bezprawne

5.2. Odpowiedzialność państwa za naruszenia MPHKZ

5.3. Zachowanie ruchu powstańczego lub innego ruchu

5.4. Formy wyrównania powstałej szkody

5.5. Realizacja odpowiedzialności za naruszenia prawa międzynarodowego, w szczególności MPHKZ

Zakończenie

Wykaz literatury

„Zeszyt Problemowy”
nr 1 (76) 2015

Jan Laskowski

Polityka Unii Europejskiej wobec zjawiska terroryzmu lotniczego

 

Cena: 22 zł, plus 5 złotych koszt wysyłki.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

 

 

Spis treści

Wprowadzenie

1. Terroryzm lotniczy – charakterystyka zjawiska

1.1. Istota zjawiska terroryzmu

1.1.1. Definicje

1.1.2. Przyczyny występowania terroryzmu

1.1.3. Cele i motywy terroryzmu

1.1.4. Modus operandi terrorystów

1.2. Formalno-prawne aspekty terroryzmu lotniczego

1.2.1. Terroryzm lotniczy czy terroryzm powietrzny?

1.2.2. Definicja terroryzmu lotniczego

1.2.3. Piractwo, hijacking, skyjacking

1.3. Znamiona czynów godzących w bezpieczeństwo żeglugi powietrznej w prawie międzynarodowym

1.3.1. Konwencja tokijska

1.3.2. Konwencja haska

1.3.3. Konwencja montrealska

1.3.4. Protokół uzupełniający do konwencji montrealskiej

1.3.5. Konwencja pekińska

2. Zagrożenia terroryzmem lotniczym w krajach Unii Europejskiej

2.1. Geneza i ewolucja zagrożeń terroryzmem lotniczym

2.1.1. Początki

2.1.2. Eskalacja

2.1.3. Cezura 11 września 2001 roku

2.1.4. XXI wiek – era terroryzmu masowych ofiar

2.2. Wybrane przypadki terroryzmu lotniczego w państwach Unii Europejskiej

2.2.1. Porwanie samolotu linii Air France w Algierii

2.2.2. Zamach bombowy na samolot z Paryża do Miami (shoe bomber plot)

2.2.3. Zamach bombowy na samoloty z Wielkiej Brytanii do USA
(liquid bomb plot)

2.2.4. Zamach bombowy na lotnisko w Glasgow

2.2.5. Zamach bombowy na samolot z Amsterdamu do Detroit

2.3. Współczesne źródła zagrożeń terrorystycznych w Unii Europejskiej

2.3.1. „Dżihad dla każdego” – nowa strategia Al-Kaidy

2.3.2. „Rodzimy terroryzm” – radykalizacja postaw europejskich muzułmanów

2.4. Dlaczego lotnictwo cywilne jest tak atrakcyjnym celem dla terrorystów?

2.5. Możliwe kierunki ewolucji zagrożeń terroryzmem lotniczym w UE

3. Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej

3.1. Rys historyczny

3.1.1. Początki współpracy europejskiej w dziedzinie walki z terroryzmem

3.1.2. Kształtowanie się zrębów polityki antyterrorystycznej w Unii Europejskiej

3.2. Umocowanie prawne i polityczne walki z terroryzmem w UE

3.2.1. Podstawy polityczne (traktatowe)

3.2.2. Najistotniejsze akty prawa wtórnego UE

3.2.3. Instrumenty polityczne i strategiczne

3.3. Wybrane instytucje i struktury UE zaangażowane w walkę z terroryzmem

3.3.1. Rada Europejska

3.3.2. Rada Unii Europejskiej

3.3.3. Wyspecjalizowane instytucje i agencje Unii Europejskiej

3.3.4. Niezależne inicjatywy państw członkowskich UE

3.4. Współpraca międzynarodowa UE w walce z terroryzmem

3.4.1. Kooperacja UE z organizacjami międzynarodowymi

3.4.2. Strategiczna współpraca UE z państwami trzecimi

4. Ochrona lotnictwa cywilnego przed aktami terrorystycznymi w UE

4.1. Geneza i ewolucja koncepcji ochrony lotnictwa cywilnego w UE

4.1.1. Geneza jednolitej koncepcji ochrony lotnictwa cywilnego UE

4.1.2. Ewolucja koncepcji ochrony lotnictwa cywilnego w UE

4.2. Ramy instytucjonalno-prawne ochrony lotnictwa cywilnego w UE

4.2.1. Instytucje UE zaangażowane w ochronę lotnictwa cywilnego

4.2.2. Ramy prawne ochrony lotnictwa cywilnego w UE

4.3. Wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego w UE

4.3.1. Ochrony portów lotniczych

4.3.2. Ochrona statków powietrznych

4.3.3. Pasażerowie i bagaż kabinowe

4.3.4. Bagaż rejsowy, poczta i ładunki

4.3.5. Środki ochrony podczas lotu

4.4. Współpraca międzynarodowa UE w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego

4.4.1. Współpraca z ICAO

4.4.2. Współpraca z państwami trzecimi

Zakończenie

Bibliografia

„Zeszyt Problemowy”
nr 3 (75) 2014

Marta Osypowicz

Polski Kontyngent Wojskowy w operacji stabilizacyjnej w Iraku

 

Cena: 22 zł, plus 5 złotych koszt wysyłki.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

 

 

Spis treści

Wstęp

1. Uwarunkowania udziału Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji stabilizacyjnej w Iraku

1.1. Uwarunkowania prawne, normatywne i geopolityczne

1.2. Uwarunkowania militarne

1.3. Uwarunkowania historyczne

1.4. Wnioski

2. Organizacja i użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji stabilizacyjnej w Iraku

2.1. Strategia udziału

2.2. Struktura organizacyjna i potencjał

2.3. Taktyka i zadania

2.4. Wnioski

3. Organizacja i użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w przyszłych operacjach poza granicami kraju

3.1. Strategia udziału

3.2. Struktura organizacyjna i potencjał

3.3. Taktyka i zadania

3.4. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

„Zeszyt Problemowy”
nr 4 (72) 2012

Grzegorz Sobolewski, Natalia Moch, Anna Skolimowska, Paweł Stobiecki

Organizacja wsparcia wojskowego władz cywilnych i społeczeństwa w niemilitarnych sytuacjach kryzysowych

 

Cena: 22 zł, plus 5 złotych koszt wysyłki.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

 

 

Spis treści

Wstęp

1. Identyfikacja niemilitarnej sytuacji kryzysowej

1.1. Pojęcie i istota niemilitarnej sytuacji kryzysowej

1.2. Zagrożenia jako źródło sytuacji kryzysowej

1.3. Analiza wybranych sytuacji kryzysowych

2. Organizacja zarządzania kryzysowego w Polsce

2.1. Zarządzanie kryzysowe jako integralna część bezpieczeństwa narodowego

2.2. Podstawy prawne zarządzania kryzysowego

2.3. Ujęcie systemowe zarządzania kryzysowego

2.4. Struktura i zadania organów zarządzania kryzysowego

2.5. Główne treści zarządzania kryzysowego

2.6. Planowanie w zarządzaniu kryzysowym

3. Rola i zadania SZ RP w narodowym systemie zarządzania kryzysowego

3.1. Funkcja i zadania SZ RP w obliczu zagrożeń niemilitarnych

3.2. Podstawy prawne udziału SZ RP w zarządzaniu kryzysowym

3.3. Doświadczenia w zakresie udziału SZ RP w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych

3.4. Organizacja zarządzania kryzysowego w SZ RP

4. Współczesne uwarunkowania realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przez SZ RP

4.1. Wpływ profesjonalizacji na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przez SZ RP

4.2. Współpraca SZ RP z wybranymi podmiotami

4.2.1. Współpraca przygraniczna

4.2.2. Współpraca z wybranymi służbami

4.3. System reagowania kryzysowego NATO i UE

4.3.1. NATO

4.3.2. Unia Europejska

4.4. Zasady sprawnego współdziałania

5. Organizacja wojskowego wsparcia władz cywilnych i społeczeństwa w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych

5.1. Funkcja NSR w zarządzaniu kryzysowym

5.2. Planowanie wspólnych działań w zakresie rozwiązywania sytuacji kryzysowych

5.3. Tworzenie zgrupowań na potrzeby zarządzania kryzysowego

5.4. Szkolenia i ćwiczenia

5.5. Prognozy rozwoju wsparcia władz cywilnych i społeczeństwa przez SZ RP

Zakończenie

Bibliografia

„Zeszyt Problemowy”
nr 4 (68) 2011

Magdalena Stefania Witecka

Zagrożenia asymetryczne a technologie informacyjne

 

Cena: 22 zł, plus 5 złotych koszt wysyłki.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

 

 

Spis treści

Od redakcji

Wstęp

1. Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa

1.1. Pojęcie i istota zagrożeń asymetrycznych

1.1.1. Paradygmat starych i nowych zagrożeń bezpieczeństwa

1.1.2. Asymetria i asymetryczność – problemy definicyjne

1.1.3. Pojęcie i istota zagrożeń asymetrycznych

1.2. Miejsce zagrożeń asymetrycznych pośród innych zagrożeń

1.2.1. Typologia zagrożeń bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

1.2.2. Zagrożenia asymetryczne a inne zagrożenia bezpieczeństwa

2. Rola technologii informacyjnych w społeczeństwie początku XXI wieku

2.1. Pojęcia, istota i zakres technologii informacyjnych

2.1.1. Technologie informacyjne

2.1.2. Cyberprzestrzeń i Internet

2.2. Skutki stosowania technologii informacyjnych w działalności człowieka

2.2.1. Społeczeństwo informacyjnej

2.2.2. Zagrożenia związane z rozwojem technologii informacyjnych

2.2.3. Cyberprzestrzeń Rzeczypospolitej

2.3. Technologie informacyjne jako narzędzie walki

2.3.1. Rewolucja w sprawach wojskowych

2.3.2. Walka informacyjna

2.3.3. Cyberterroryzm a hacking

3. Wykorzystanie technologii informacyjnych w generowaniu zagrożeń asymetrycznych

3.1. Rodzaje i charakter podmiotów wykorzystujących technologie informacyjne

3.1.1. Względność asymetrii zagrożeń

3.1.2. Typy podmiotów

3.2. Kierunki rozwoju wykorzystania technologii informacyjnychw generowaniu zagrożeń asymetrycznych

3.2.1. Przykłady dotychczas zmaterializowanych zagrożeń

3.2.2. Przyszłość IT jako narzędzia asymetrycznego, negatywnego oddziaływania na państwo

Zakończenie

Bibliografia

Załączniki

„Zeszyt Problemowy”
nr 3 (67) 2011

Małgorzata Kolińska

Prawnoorganizacyjne uwarunkowania funkcjonowania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

 

Cena: 22 zł, plus 5 złotych koszt wysyłki.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

 

 

Spis treści

Wstęp

1. Środowisko Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

1.1. Kryzys i sytuacja kryzysowa

1.2. Zarządzanie kryzysowe

1.3. System zarządzania kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej

1.4. Wnioski

2. Zadania i organizacja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

2.1. Przeznaczenie i zadania

2.2. Struktura organizacyjna

2.3. Miejsce i rola RCB w systemie zarządzania kryzysowego

2.4. Wnioski

3. Zarządzanie kryzysowa w innych państwach

3.1. Federacja Rosyjska

3.2. Królestwo Szwecji

3.3. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

3.4. Wnioski

4. Prognozy i kierunki rozwoju

4.1. Wyzwania i potrzeby

4.2. Zakres zmian organizacyjnych

4.3. Koncepcja struktury organizacyjnej

4.4. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

„Zeszyt Problemowy”
 nr 1 (65) 2011

 

Przygotowania obronne państwa w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej.
 Teoria i praktyka

 

 

Cena: 22 zł, plus 5 złotych koszt wysyłki.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

 

 

Spis treści

 

Marian Kuliczkowski – Nota redakcyjna
 Jan Wojnarowski – Wprowadzenie

Część I.    Przygotowanie obronne państwa w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej

Waldemar Kitler – Podstawy teoretyczne przygotowań obronnych państwa w kontekście potrzeb i zadań obronnych

Krzysztof Gąsiorek – Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przygotowań obronnych państwa

Marian Kuliczkowski – Dziedziny i zakres przygotowań obronnych państwa

Jan Wojnarowski – Transformacja systemu przygotowań obronnych państwa w świetle nowej Strategii obronności

 

Część II.   Wybrane problemy przygotowań obronnych państwa

Leszek Sawicki – Jednostki organizacyjne oraz obiekty ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa w świetle kodyfikacji prawa wojskowego

Dionizy Szymczak – Organizacja i funkcjonowanie systemu stałych dyżurów na potrzeby gotowości obronnej w resorcie spraw wewnętrznych i administracji

Cezary Sochala – Rozważania o wolnym rynku, zmianie uwarunkowań programowania bezpieczeństwa oraz programach mobilizacji gospodarki w Polsce

Mirosław Nawrot – Rola programu mobilizacji gospodarki oraz systemu rezerw państwowych w przygotowaniach obronnych państwa

Tomasz Nalepa, Cezary Sochala, Finansowanie zadań utrzymania mocy produkcyjnych i remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu mobilizacji gospodarki (PMG)

Robert Dynak – Problematyka obronna w samorządach na szczeblu powiatu i gminy

 

Część III. Sprawozdanie i podsumowanie seminarium „Przygotowania obronne państwa w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka”

Marian Kuliczkowski – Sprawozdanie i podsumowanie seminarium

 

Załącznik.

Teza, cele, główny problem badawczy oraz program seminarium naukowego „Przygotowania obronne państwa w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka”

 

„Zeszyt Problemowy”
nr 4 (64) 2010

Natalia Bloch

Rola mediów w zarządzaniu kryzysowym

 

Cena: 22 zł, plus 5 złotych koszt wysyłki.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

 

 

Spis treści

Wstęp

1. Media we współczesnym świecie

1.1. Czym są media

1.2. Klasyfikacja mediów

1.3. Media jako „piąta władza"

1.4. Wnioski

2. Determinanty kształtujące relacje mediów z administracją publiczną w zarządzaniu kryzysowym

2.1. Zarządzanie kryzysowe

2.2. Podstawy prawne współpracy administracji publicznej z mediami w zarządzaniu kryzysowym

2.3. Procedury (system) kontaktów administracji publicznej z mediami w zarządzaniu kryzysowym

2.4. Determinanty komunikowania z mediami

2.5. Wnioski

3. Współpraca administracji publicznej z mediami w zarządzaniu kryzysowym – analiza przypadków

3.1. Wielka powódź w 1997 roku

3.2. Awaria energetyczna w województwie zachodniopomorskim w 2008 roku

3.3. Katastrofa prezydenckiego samolotu Tu-1 54 pod Smoleńskiem

3.4. Wnioski

4. Koncepcja komunikacji administracji publicznej z mediami w procesie zarządzania kryzysowego

4.1. Ogólny model komunikacji administracji publicznej z mediami

4.2. Model komunikacji administracji publicznej z mediami w procesie zarządzania kryzysowego

4.3. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

„Zeszyt Problemowy”
 nr 3 (63) 2010

Prawne ograniczenia środków walki.
 Wybrane zagadnienia teorii i praktyki

 

Cena: 22 zł, plus 5 złotych koszt wysyłki.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

 

 

Spis treści

Barbara Janusz-Pawletta – Wstęp

Andrzej Czupryński – Współczesna sztuka wojenna a humanitaryzm działań bojowych

Barbara Janusz-Pawletta – Między nakazami humanitaryzmu a osiągnięciem celu militarnego. Wybrane aspekty regulacji środków walki w międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych

Marek Zadrożny – Ograniczenia w doborze środków walki na podstawie konwencji CCW

Lidia Szafaryn – Humanitarny charakter prawnych ograniczeń środków prowadzenia walki. Rola MKCK w procesie tworzenia i rozwoju konwencji o pewnych broniach konwencjonalnych (CCW)

Paweł Durys – Aktywność Unii Europejskiej na rzecz uniwersalizacji konwencji o pewnych broniach konwencjonalnych (CCW)

Marcin Marcinko – Projekt SIrUS i zakaz stosowania broni powodujęcej nadmierne obrażenia lub zbędne cierpienia

Tomasz Nalepa, Cezary Sochala, Bartosz Nalepa, Broń masowego rażenia orężem terroryzmu XXI w. Wybrane zagadnienia

Marek Szczygieł – Międzynarodowe porozumienia w zakresie ograniczeń środków prowadzenia walki. Ewolucja stanowiska RP i jego uwarunkowania

Barbara Janusz-Pawletta – Zakończenie

„Zeszyt Problemowy”
nr 2 (62) 2010

Jan Czaja, Tadeusz Kubaczyk, Jan Solak, Sławomir Piotrowski

Stosowanie międzynarodowego prawa humanitarnego we współczesnych konfliktach zbrojnych

 

Cena: 22 zł, plus 5 złotych koszt wysyłki.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

 

 

Spis treści

Wstęp

1. Wojna i konflikt zbrojny w doktrynach wyznaniowych

1.1. Judeochrześcijańskie spojrzenie na wojnę i przemoc wojenną

1.2. Islamskie spojrzenie na wojnę i przemoc wojenną

1.3. Hinduistyczne i lamaistyczne spojrzenie na wojnę i przemoc wojenną

2. Kulturowe podłoże konfliktów międzynarodowych

2.1. Przedmiot i zakres rozważań

2.2. Zderzenia kulturowe i cywilizacyjne

2.3. Fundamentalizm religijny

2.4. Kulturowe podłoże konfliktów – próba podsumowania

3. Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego

3.1. Porządek westfalski: zasada suwerenności i nieinterwencji

3.2. Interwencja: rodzaje i praktyka

3.3. Interwencja humanitarna

3.4. Interwencja humanitarna: próba konkluzji

4. Prawa człowieka we współczesnych konfliktach zbrojnych

4.1. Prawa człowieka w wojnie czeczeńskiej

4.2. Konflikt zbrojny w byłej Jugosławii

4.3. Prawa człowieka w operacji „Iracka wolność”

5. Status prawny Private Military Contractors w konflikcie zbrojnym

5.1. Czy kontraktor może być kombatantem?

5.2. Najemnicy czy nienajemnicy

5.3. Status prawny PMC’s w Iraku i Afganistanie

5.4. Konkluzje

6. 30 lat obowiązywania protokołów dodatkowych do konwencji genewskich z 1949 roku

6.1. Wojny międzynarodowe czy konflikty wewnętrzne?

6.2. Legitymizacja wojny

6.3. Stosowanie protokołów dodatkowych – zjawisko terroryzmu

6.4. Przyszłość protokołów dodatkowych

Zakończenie

Bibliografia

„Zeszyt Problemowy”
nr 1 (61) 2010

Waldemar Kitler

Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji

 

Cena: 22 zł, plus 5 złotych koszt wysyłki.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

 

 

Spis treści

Wstęp

1. Państwo, naród – wzajemne relacje i związki z bezpieczeństwem

2. Pojęcie bezpieczeństwa narodowego

3. Wartości, potrzeby, cele, cele i  interesy bezpieczeństwa narodowego

3.1. Pojęcie wartości narodowych

3.2. Potrzeby narodowe

3.3. Cele bezpieczeństwa narodowego

3.4. Interesy narodowe

4. Dziedziny (rodzaje) bezpieczeństwa narodowego

4.1. Dziedziny bezpieczeństwa a bezpieczeństwo narodowe

4.2. Pojęcie wybranych dziedzin (rodzajów) bezpieczeństwa narodowego

5. Bezpieczeństwo wewnętrzne a bezpieczeństwo zewnętrzne państwa

6. Obrona narodowa

6.1. Definiowanie obrony narodowej w teorii i praktyce

6.2. Obrona narodowa a inne systemy szczegółowe z zakresu bezpieczeństwa narodowego

7. Zarządzanie kryzysowe

8. Funkcje państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego

9. Prawo bezpieczeństwa narodowego w systemie prawa państwowego

10. Typologia uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego

10.1. Uwarunkowania materialno-energetyczne

10.2. Uwarunkowania społeczne

10.3. Uwarunkowania kulturowe

11. Środki i narzędzia bezpieczeństwa narodowego

11.1. Środki bezpieczeństwa narodowego

11.2. Narzędzia bezpieczeństwa narodowego

12. Siła (potęga) narodowa

12.1. Pojęcie i istota siły narodowej

12.2. Metody oceny siły narodowej

Zakończenie

Bibliografia

powrót

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

ul. Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa

Biuro jest czynne we wtorki i środy w godzinach: 9.00-12.00

KRS: 0000110214 • REGON: 000802805 • NIP: 526 000 17 72

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005